வேலு நாச்சியார்: பெண்மையின் பேராண்மை

By சேயோன் 51,230 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (30 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded61 அத்தியாயங்கள்
இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் வாழ்ந்த சேதுபதி மன்னர் வம்சத்தின் வேலு நாச்சியார் என்னும் பெண்ணின் வீரதீரச் செயல்பாடுகளையும் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராகப் போர் தந்திரங்களுடன் எவ்வாறு செயல்பட்டார் என்பதையும் வரலாற்று நோக்குடன் விவரிக்கிறது இந்நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
30 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Muthu B"

spr sendance maked

"Bhuvaneswari Lakshmanan"

நல்ல வரலாறு. தெளிவான எழுத்து நடைRead more

"Sasirekha K"

vera thamizharkal

"Kavya"

Really good

4 Mins 5.39k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 2.12k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
7 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
7 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
8 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
7 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 987 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 905 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
7 Mins 924 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
7 Mins 800 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
8 Mins 814 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
7 Mins 752 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 704 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
6 Mins 751 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 740 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
5 Mins 730 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
8 Mins 711 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 671 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
7 Mins 641 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
7 Mins 565 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
8 Mins 611 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
6 Mins 670 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
7 Mins 638 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
7 Mins 627 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
5 Mins 572 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
7 Mins 549 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
8 Mins 521 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
5 Mins 600 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
7 Mins 545 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-01-2021
5 Mins 528 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-01-2021
6 Mins 508 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 12-01-2021
7 Mins 530 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 12-01-2021
6 Mins 530 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-01-2021
7 Mins 538 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 12-01-2021
5 Mins 524 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 12-01-2021
5 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 12-01-2021
9 Mins 561 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 12-01-2021
6 Mins 513 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 12-01-2021
9 Mins 542 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 12-01-2021
5 Mins 504 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 12-01-2021
7 Mins 518 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 12-01-2021
7 Mins 538 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 12-01-2021
8 Mins 513 படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 12-01-2021
6 Mins 524 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 12-01-2021
9 Mins 516 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 12-01-2021
9 Mins 517 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 12-01-2021
9 Mins 507 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 12-01-2021
9 Mins 543 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 12-01-2021
7 Mins 553 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 12-01-2021
8 Mins 529 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 12-01-2021
8 Mins 510 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 12-01-2021
9 Mins 526 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 12-01-2021
9 Mins 548 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 12-01-2021
12 Mins 642 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 12-01-2021
6 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்