வேலு நாச்சியார்: பெண்மையின் பேராண்மை

By சேயோன் 25,440 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (19 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded61 அத்தியாயங்கள்
இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் வாழ்ந்த சேதுபதி மன்னர் வம்சத்தின் வேலு நாச்சியார் என்னும் பெண்ணின் வீரதீரச் செயல்பாடுகளையும் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போர் தந்திரங்களுடன் எவ்வாறு செயல்பட்டார் என்பதை வரலாற்று நோக்குடன் இக்கதை எடுத்தியம்புகிறது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
19 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Muthu B"

spr sendance maked

"Bhuvaneswari Lakshmanan"

நல்ல வரலாறு. தெளிவான எழுத்து நடைRead more

"Ambarish Rao"

good story

"Vishwanathan E"

semma story very interesting

4 Mins 3.07k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 834 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 723 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
5 Mins 751 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
7 Mins 709 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 641 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 604 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
7 Mins 629 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
7 Mins 583 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
8 Mins 488 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
7 Mins 525 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 467 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 444 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
7 Mins 474 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 12-01-2021
7 Mins 399 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 12-01-2021
8 Mins 409 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 12-01-2021
7 Mins 391 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-01-2021
6 Mins 339 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 12-01-2021
6 Mins 347 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 12-01-2021
4 Mins 341 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 12-01-2021
5 Mins 351 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 12-01-2021
8 Mins 341 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 12-01-2021
5 Mins 317 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 12-01-2021
7 Mins 310 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 12-01-2021
7 Mins 275 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 12-01-2021
8 Mins 294 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 12-01-2021
6 Mins 329 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 12-01-2021
7 Mins 304 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 12-01-2021
7 Mins 299 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 12-01-2021
5 Mins 279 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 12-01-2021
7 Mins 268 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 12-01-2021
8 Mins 247 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 12-01-2021
5 Mins 328 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 12-01-2021
7 Mins 263 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 12-01-2021
5 Mins 251 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 12-01-2021
6 Mins 244 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 12-01-2021
7 Mins 257 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 12-01-2021
6 Mins 259 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 12-01-2021
7 Mins 262 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 12-01-2021
5 Mins 254 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 12-01-2021
5 Mins 243 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 12-01-2021
9 Mins 279 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 12-01-2021
6 Mins 246 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 12-01-2021
9 Mins 266 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 12-01-2021
5 Mins 246 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 12-01-2021
7 Mins 247 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 12-01-2021
7 Mins 260 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 12-01-2021
8 Mins 245 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 12-01-2021
6 Mins 257 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 12-01-2021
9 Mins 255 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 12-01-2021
9 Mins 268 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 12-01-2021
9 Mins 243 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 12-01-2021
9 Mins 259 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 12-01-2021
7 Mins 259 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 12-01-2021
8 Mins 249 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 12-01-2021
8 Mins 249 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 12-01-2021
9 Mins 257 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 12-01-2021
9 Mins 266 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 12-01-2021
12 Mins 296 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 12-01-2021
6 Mins 538 படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்