கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 1

By கல்கி 126.93k படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (49 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded65 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
49 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

"MALAI EZHUMALA"

👍👍👍👍அருமையான படைப்பு

"Janakiraman Subramanian"

👍👍👍👍👍👍

"raja super"

மிக அருமையான கதைகள் மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்கத் தூண்டும் கதைகள்Read more

2 Mins 37.92k படித்தவர்கள் 115 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 13.35k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 6.12k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 4.77k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 4.16k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 3.93k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 4.1k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 4.49k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 2.58k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 2.35k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
2 Mins 1.92k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 2.65k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 1.68k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
3 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
1 Mins 989 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
3 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
10 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
2 Mins 822 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
2 Mins 811 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
2 Mins 793 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
3 Mins 801 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
3 Mins 766 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
4 Mins 695 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 670 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
3 Mins 707 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 806 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
10 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
2 Mins 664 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
2 Mins 618 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
4 Mins 557 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 539 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
3 Mins 602 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
5 Mins 741 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 604 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
3 Mins 505 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
2 Mins 529 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
7 Mins 553 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
3 Mins 503 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
6 Mins 471 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 494 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 574 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 504 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 415 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
2 Mins 443 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
3 Mins 476 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
6 Mins 557 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 454 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
4 Mins 396 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
6 Mins 401 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
7 Mins 411 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
4 Mins 389 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
3 Mins 418 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
3 Mins 495 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
3 Mins 414 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
3 Mins 409 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
2 Mins 440 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
5 Mins 444 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
4 Mins 483 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
4 Mins 564 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
2 Mins 546 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
4 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்