கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 1

By கல்கி 1.17 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (48 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded65 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
48 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

"MALAI EZHUMALA"

👍👍👍👍அருமையான படைப்பு

"Janakiraman Subramanian"

👍👍👍👍👍👍

"raja super"

மிக அருமையான கதைகள் மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்கத் தூண்டும் கதைகள்Read more

2 Mins 35.98k படித்தவர்கள் 113 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 12.36k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 5.6k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 4.4k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 3.84k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 3.63k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 3.78k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 4.13k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 2.17k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 1.84k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
2 Mins 1.77k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 2.02k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 2.41k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
3 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
4 Mins 958 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
1 Mins 915 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
3 Mins 949 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
10 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 945 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
2 Mins 757 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
2 Mins 740 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
2 Mins 723 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
3 Mins 728 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
3 Mins 692 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
4 Mins 631 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 613 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
3 Mins 652 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 737 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
10 Mins 968 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
2 Mins 608 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
2 Mins 558 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
4 Mins 505 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 491 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
3 Mins 556 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
5 Mins 690 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 557 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
3 Mins 456 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
2 Mins 475 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
7 Mins 499 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
3 Mins 452 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
6 Mins 418 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 445 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 528 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 461 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 382 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
2 Mins 402 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
3 Mins 434 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
6 Mins 496 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 414 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
4 Mins 359 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
6 Mins 355 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
7 Mins 360 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
4 Mins 350 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
3 Mins 376 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
3 Mins 442 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
3 Mins 374 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
3 Mins 369 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
2 Mins 392 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
5 Mins 394 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
4 Mins 437 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
4 Mins 510 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
2 Mins 487 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
4 Mins 1.31k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்