கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 1

By கல்கி 128.87k படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (49 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded65 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
49 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

"MALAI EZHUMALA"

👍👍👍👍அருமையான படைப்பு

"Janakiraman Subramanian"

👍👍👍👍👍👍

"raja super"

மிக அருமையான கதைகள் மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்கத் தூண்டும் கதைகள்Read more

2 Mins 38.13k படித்தவர்கள் 115 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 13.48k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 6.2k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 4.82k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 4.2k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 3.97k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 4.14k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 4.55k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 2.63k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 2.39k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 2.03k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
2 Mins 1.95k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 2.22k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 2.69k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
3 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
1 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
3 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
10 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
2 Mins 848 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
2 Mins 831 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
2 Mins 812 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
3 Mins 821 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
3 Mins 784 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
4 Mins 715 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 685 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
3 Mins 722 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 824 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
10 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
2 Mins 682 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
2 Mins 636 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
4 Mins 580 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 558 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
3 Mins 627 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
5 Mins 766 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 623 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
3 Mins 521 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
2 Mins 544 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
7 Mins 570 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
3 Mins 519 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
6 Mins 485 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 513 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 594 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 521 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 432 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
2 Mins 456 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
3 Mins 496 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
6 Mins 581 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 474 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
4 Mins 413 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
6 Mins 418 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
7 Mins 428 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
4 Mins 402 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
3 Mins 432 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
3 Mins 515 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
3 Mins 432 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
3 Mins 428 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
2 Mins 453 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
5 Mins 458 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
4 Mins 503 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
4 Mins 583 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
2 Mins 561 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
4 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்