கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 1

By கல்கி 124.63k படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (49 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded65 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
49 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

"MALAI EZHUMALA"

👍👍👍👍அருமையான படைப்பு

"Janakiraman Subramanian"

👍👍👍👍👍👍

"raja super"

மிக அருமையான கதைகள் மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்கத் தூண்டும் கதைகள்Read more

2 Mins 37.59k படித்தவர்கள் 115 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 13.14k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 6.0k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 4.68k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 4.09k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 3.87k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 4.02k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 4.4k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 2.31k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 1.97k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
2 Mins 1.89k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 2.15k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 2.58k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
3 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
4 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
1 Mins 970 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
3 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
10 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 1000 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
2 Mins 802 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
2 Mins 789 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
2 Mins 771 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
3 Mins 780 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
3 Mins 746 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
4 Mins 678 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 654 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
3 Mins 692 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 786 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
10 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
2 Mins 649 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
2 Mins 601 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
4 Mins 542 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 523 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
3 Mins 587 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
5 Mins 721 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 589 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
3 Mins 487 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
2 Mins 509 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
7 Mins 535 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
3 Mins 487 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
6 Mins 452 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 476 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 556 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 491 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 403 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
2 Mins 429 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
3 Mins 461 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
6 Mins 536 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 441 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
4 Mins 383 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
6 Mins 382 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
7 Mins 391 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
4 Mins 374 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
3 Mins 403 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
3 Mins 477 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
3 Mins 401 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
3 Mins 394 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
2 Mins 426 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
5 Mins 425 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
4 Mins 462 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
4 Mins 545 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
2 Mins 525 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
4 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்