கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 1

By கல்கி 128.38k படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (49 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded65 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
49 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

"MALAI EZHUMALA"

👍👍👍👍அருமையான படைப்பு

"Janakiraman Subramanian"

👍👍👍👍👍👍

"raja super"

மிக அருமையான கதைகள் மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்கத் தூண்டும் கதைகள்Read more

2 Mins 38.09k படித்தவர்கள் 115 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 13.47k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 6.19k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 4.81k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 4.19k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 3.96k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 4.13k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 4.54k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 2.38k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 2.02k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
2 Mins 1.94k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 2.21k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 2.68k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
3 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
4 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
1 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
3 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
10 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
2 Mins 838 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
2 Mins 822 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
2 Mins 805 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
3 Mins 812 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
3 Mins 779 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
4 Mins 709 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 681 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
3 Mins 718 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 818 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
10 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
2 Mins 677 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
2 Mins 631 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
4 Mins 575 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 554 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
3 Mins 622 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
5 Mins 758 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 617 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
3 Mins 517 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
2 Mins 538 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
7 Mins 562 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
3 Mins 515 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
6 Mins 479 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 508 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 587 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 515 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 427 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
2 Mins 453 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
3 Mins 493 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
6 Mins 576 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 469 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
4 Mins 409 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
6 Mins 414 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
7 Mins 423 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
4 Mins 399 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
3 Mins 428 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
3 Mins 509 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
3 Mins 426 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
3 Mins 423 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
2 Mins 449 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
5 Mins 454 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
4 Mins 497 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
4 Mins 577 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
2 Mins 556 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
4 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்