கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 2

By கல்கி 20,432 படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (7 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded99 அத்தியாயங்கள்
படித்தவுடன் நம்மை கரைய வைப்பவை கல்கியின் சிறுகதைகள். ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
7 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Dakshinamurthi Elumalai"

very good stories.

"Rajeshwari"

sir veral level story🤩

"arun priya"

கல்கியின் சிறுகதைகளில் குறிப்பாக இந்த பாகத்தில் மிகுதியான காதல் உணர்வும், அ...Read more

"RAVI JAYENDRAN"

சக்ரவர்த்தி

3 Mins 2.06k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 883 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 716 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
2 Mins 538 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 585 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
2 Mins 569 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 448 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 431 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 314 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 320 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 315 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 291 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 291 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 322 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 245 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
5 Mins 254 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
3 Mins 233 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
5 Mins 274 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
3 Mins 272 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
2 Mins 205 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
2 Mins 213 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
1 Mins 211 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
4 Mins 241 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
2 Mins 180 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
4 Mins 195 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
3 Mins 194 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
3 Mins 226 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 163 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
1 Mins 168 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 166 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
3 Mins 162 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
3 Mins 160 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
2 Mins 158 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
2 Mins 163 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 205 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
3 Mins 151 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
3 Mins 165 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
7 Mins 190 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
2 Mins 159 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
2 Mins 143 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
2 Mins 136 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
2 Mins 141 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 152 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 170 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
4 Mins 151 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
3 Mins 137 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
4 Mins 136 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
2 Mins 121 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
4 Mins 125 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
3 Mins 131 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
3 Mins 127 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
1 Mins 127 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
4 Mins 116 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
3 Mins 119 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
1 Mins 122 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
2 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
1 Mins 147 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
5 Mins 171 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
5 Mins 128 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
3 Mins 125 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
6 Mins 120 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
4 Mins 115 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
5 Mins 124 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
4 Mins 139 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
1 Mins 168 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 01-04-2021
3 Mins 130 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 01-04-2021
3 Mins 107 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-04-2021
3 Mins 107 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-04-2021
3 Mins 103 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-04-2021
5 Mins 112 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 01-04-2021
2 Mins 112 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 01-04-2021
2 Mins 107 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 01-04-2021
2 Mins 117 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 01-04-2021
3 Mins 144 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-04-2021
2 Mins 117 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 01-04-2021
3 Mins 103 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 01-04-2021
2 Mins 103 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 01-04-2021
2 Mins 105 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 01-04-2021
2 Mins 119 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 01-04-2021
1 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 01-04-2021
3 Mins 118 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 01-04-2021
3 Mins 104 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 01-04-2021
2 Mins 98 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 01-04-2021
2 Mins 102 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 01-04-2021
2 Mins 110 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 86 01-04-2021
3 Mins 110 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 87 01-04-2021
3 Mins 107 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 88 01-04-2021
3 Mins 102 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 89 01-04-2021
2 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 90 01-04-2021
1 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 91 01-04-2021
2 Mins 100 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 92 01-04-2021
3 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 93 01-04-2021
2 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 94 01-04-2021
2 Mins 111 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 95 01-04-2021
1 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 96 01-04-2021
8 Mins 131 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 97 01-04-2021
5 Mins 111 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 98 01-04-2021
3 Mins 118 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 99 01-04-2021
2 Mins 200 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்