கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 2

By கல்கி 25,304 படித்தவர்கள் | 4.8 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded99 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.8 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Dakshinamurthi Elumalai"

very good stories.

"Rajeshwari"

sir veral level story🤩

"arun priya"

கல்கியின் சிறுகதைகளில் குறிப்பாக இந்த பாகத்தில் மிகுதியான காதல் உணர்வும், அ...Read more

"Luthufur Rahman"

super stories

3 Mins 2.44k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 842 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
2 Mins 657 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 716 படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
2 Mins 695 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 540 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 508 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 378 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 377 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 374 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 352 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 356 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 394 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 302 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
5 Mins 301 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
3 Mins 277 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
5 Mins 323 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
3 Mins 327 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
2 Mins 251 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
2 Mins 261 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
1 Mins 262 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
4 Mins 290 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
2 Mins 220 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
4 Mins 241 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
3 Mins 246 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
3 Mins 284 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 208 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
1 Mins 213 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 212 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
3 Mins 206 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
3 Mins 204 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
2 Mins 208 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
2 Mins 217 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 254 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
3 Mins 202 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
3 Mins 220 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
7 Mins 247 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
2 Mins 201 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
2 Mins 184 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
2 Mins 169 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
2 Mins 176 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 187 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 214 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
4 Mins 194 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
3 Mins 175 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
4 Mins 171 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
2 Mins 152 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
4 Mins 156 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
3 Mins 166 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
3 Mins 158 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
1 Mins 161 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
4 Mins 150 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
3 Mins 153 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
1 Mins 156 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
2 Mins 161 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
1 Mins 190 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
5 Mins 221 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
5 Mins 159 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
3 Mins 159 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
6 Mins 149 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
4 Mins 147 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
5 Mins 157 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
4 Mins 176 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
1 Mins 209 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 01-04-2021
3 Mins 162 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 01-04-2021
3 Mins 141 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-04-2021
3 Mins 140 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-04-2021
3 Mins 134 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-04-2021
5 Mins 141 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 01-04-2021
2 Mins 140 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 01-04-2021
2 Mins 141 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 01-04-2021
2 Mins 163 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 01-04-2021
3 Mins 188 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-04-2021
2 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 01-04-2021
3 Mins 130 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 01-04-2021
2 Mins 132 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 01-04-2021
2 Mins 137 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 01-04-2021
2 Mins 156 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 01-04-2021
1 Mins 178 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 01-04-2021
3 Mins 147 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 01-04-2021
3 Mins 132 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 01-04-2021
2 Mins 125 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 01-04-2021
2 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 01-04-2021
2 Mins 141 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 86 01-04-2021
3 Mins 139 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 87 01-04-2021
3 Mins 137 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 88 01-04-2021
3 Mins 131 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 89 01-04-2021
2 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 90 01-04-2021
1 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 91 01-04-2021
2 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 92 01-04-2021
3 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 93 01-04-2021
2 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 94 01-04-2021
2 Mins 150 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 95 01-04-2021
1 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 96 01-04-2021
8 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 97 01-04-2021
5 Mins 149 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 98 01-04-2021
3 Mins 167 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 99 01-04-2021
2 Mins 250 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்