கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 2

By கல்கி 38,556 படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (19 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded99 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
19 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌

"Dakshinamurthi Elumalai"

very good stories.

"Rajeshwari"

sir veral level story🤩

"arun priya"

கல்கியின் சிறுகதைகளில் குறிப்பாக இந்த பாகத்தில் மிகுதியான காதல் உணர்வும், அ...Read more

3 Mins 3.23k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
2 Mins 969 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
2 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 809 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 770 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 594 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 586 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 566 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 544 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 555 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 614 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 472 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
5 Mins 464 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
3 Mins 427 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
5 Mins 496 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
3 Mins 504 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
2 Mins 391 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
2 Mins 403 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
1 Mins 399 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
4 Mins 457 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
2 Mins 347 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
4 Mins 365 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
3 Mins 377 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
3 Mins 441 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 322 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
1 Mins 324 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 326 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
3 Mins 322 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
3 Mins 317 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
2 Mins 320 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
2 Mins 328 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 383 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
3 Mins 311 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
3 Mins 346 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
7 Mins 411 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
2 Mins 318 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
2 Mins 276 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
2 Mins 262 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
2 Mins 276 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 292 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 339 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
4 Mins 307 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
3 Mins 277 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
4 Mins 281 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
2 Mins 253 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
4 Mins 258 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
3 Mins 266 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
3 Mins 250 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
1 Mins 257 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
4 Mins 246 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
3 Mins 243 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
1 Mins 246 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
2 Mins 252 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
1 Mins 304 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
5 Mins 353 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
5 Mins 255 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
3 Mins 247 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
6 Mins 234 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
4 Mins 234 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
5 Mins 248 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
4 Mins 274 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
1 Mins 327 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 01-04-2021
3 Mins 252 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 01-04-2021
3 Mins 229 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-04-2021
3 Mins 227 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-04-2021
3 Mins 217 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-04-2021
5 Mins 229 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 01-04-2021
2 Mins 218 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 01-04-2021
2 Mins 220 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 01-04-2021
2 Mins 252 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 01-04-2021
3 Mins 300 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-04-2021
2 Mins 227 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 01-04-2021
3 Mins 210 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 01-04-2021
2 Mins 212 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 01-04-2021
2 Mins 210 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 01-04-2021
2 Mins 244 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 01-04-2021
1 Mins 285 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 01-04-2021
3 Mins 231 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 01-04-2021
3 Mins 212 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 01-04-2021
2 Mins 205 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 01-04-2021
2 Mins 215 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 01-04-2021
2 Mins 222 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 86 01-04-2021
3 Mins 221 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 87 01-04-2021
3 Mins 224 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 88 01-04-2021
3 Mins 210 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 89 01-04-2021
2 Mins 199 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 90 01-04-2021
1 Mins 198 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 91 01-04-2021
2 Mins 200 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 92 01-04-2021
3 Mins 211 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 93 01-04-2021
2 Mins 219 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 94 01-04-2021
2 Mins 231 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 95 01-04-2021
1 Mins 264 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 96 01-04-2021
8 Mins 260 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 97 01-04-2021
5 Mins 235 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 98 01-04-2021
3 Mins 247 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 99 01-04-2021
2 Mins 385 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்