கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 2

By கல்கி 42.99k படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (19 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded99 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
19 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌

"Dakshinamurthi Elumalai"

very good stories.

"Rajeshwari"

sir veral level story🤩

"arun priya"

கல்கியின் சிறுகதைகளில் குறிப்பாக இந்த பாகத்தில் மிகுதியான காதல் உணர்வும், அ...Read more

3 Mins 3.41k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
4 Mins 1.6k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
2 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
2 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
4 Mins 898 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
4 Mins 857 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 658 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 647 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 617 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 595 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 605 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 672 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
4 Mins 523 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
5 Mins 512 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
3 Mins 478 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
5 Mins 557 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
3 Mins 568 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
2 Mins 441 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
2 Mins 451 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
1 Mins 441 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
4 Mins 507 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
2 Mins 391 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
4 Mins 407 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
3 Mins 423 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
3 Mins 494 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 362 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
1 Mins 363 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 365 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
3 Mins 357 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
3 Mins 359 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
2 Mins 360 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
2 Mins 367 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 434 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
3 Mins 350 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
3 Mins 391 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
7 Mins 460 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
2 Mins 358 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
2 Mins 311 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
2 Mins 302 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
2 Mins 320 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 324 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 381 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
4 Mins 350 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
3 Mins 309 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
4 Mins 313 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
2 Mins 284 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
4 Mins 292 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
3 Mins 301 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
3 Mins 288 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
1 Mins 288 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
4 Mins 281 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
3 Mins 282 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
1 Mins 282 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
2 Mins 284 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
1 Mins 346 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
5 Mins 404 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
5 Mins 306 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
3 Mins 290 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
6 Mins 270 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
4 Mins 275 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
5 Mins 286 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
4 Mins 313 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
1 Mins 367 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 01-04-2021
3 Mins 280 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 01-04-2021
3 Mins 260 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-04-2021
3 Mins 258 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-04-2021
3 Mins 244 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-04-2021
5 Mins 259 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 01-04-2021
2 Mins 246 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 01-04-2021
2 Mins 247 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 01-04-2021
2 Mins 285 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 01-04-2021
3 Mins 347 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-04-2021
2 Mins 257 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 01-04-2021
3 Mins 235 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 01-04-2021
2 Mins 239 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 01-04-2021
2 Mins 236 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 01-04-2021
2 Mins 273 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 01-04-2021
1 Mins 321 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 01-04-2021
3 Mins 266 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 01-04-2021
3 Mins 240 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 01-04-2021
2 Mins 232 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 01-04-2021
2 Mins 245 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 01-04-2021
2 Mins 258 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 86 01-04-2021
3 Mins 248 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 87 01-04-2021
3 Mins 252 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 88 01-04-2021
3 Mins 244 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 89 01-04-2021
2 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 90 01-04-2021
1 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 91 01-04-2021
2 Mins 232 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 92 01-04-2021
3 Mins 242 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 93 01-04-2021
2 Mins 247 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 94 01-04-2021
2 Mins 262 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 95 01-04-2021
1 Mins 305 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 96 01-04-2021
8 Mins 303 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 97 01-04-2021
5 Mins 264 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 98 01-04-2021
3 Mins 281 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 99 01-04-2021
2 Mins 437 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்