விந்தன் கதைகள் பாகம் - 2

By விந்தன் 9,929 படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded46 அத்தியாயங்கள்
விதி வழியே வாழ்க்கையை எதிர்கொண்டுவரும் ஒவ்வொருவரின் சுயநிலையை அப்படியே காட்சிப்படுத்துகிறது, இந்தக் கதைத்தொகுப்பு. முதல் பாகத்திலிருந்த ரசங்களின் அத்தனை பரிமாணங்களையும் இந்த `விந்தன் கதைகள் - 2'ஆம் விளக்குவதோடு, கதையோட்டத்தையும் கருத்துடன் எடுத்துச் செல்கிறது. மானுட வாழ்வின் மங்கா காட்சிகளை, மனைதோறும் எதிரொலிக்கும் உணர்ச்சிக்கான உண்மைத் தன்மையைப் பாத்திரம்தோறும் பளிச்சிட வைத்திருக்கிறார் ஆசிரியர் விந்தன். கதையில் காட்சிகள் நகர்வதோடு, அவற்றுடன் நாமும் நகர்வதைக் கதைகளைப் படிக்கப் படிக்க நாம் உணர முடிகிறது. உணர்வுகளின் உறைகல் - விந்தன் கதைகள்!.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Jaimoorthy Kjm"

super story'

"Amudha E"

All small stories around the society, poor people emotions, rich people beh...Read more

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Anonymous"

கதைகள் எல்லாம் மனநதிற்கு அனுபவமாய் உள்ளது படித்தவடன்...Read more

5 Mins 1.62k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 02-09-2021
5 Mins 922 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 02-09-2021
4 Mins 631 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 02-09-2021
3 Mins 489 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-09-2021
5 Mins 426 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 02-09-2021
6 Mins 365 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 02-09-2021
5 Mins 290 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 02-09-2021
8 Mins 285 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 02-09-2021
4 Mins 259 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 02-09-2021
5 Mins 233 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 02-09-2021
10 Mins 229 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 02-09-2021
2 Mins 201 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 02-09-2021
2 Mins 194 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 02-09-2021
3 Mins 214 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 02-09-2021
10 Mins 217 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 02-09-2021
4 Mins 189 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 02-09-2021
7 Mins 179 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 02-09-2021
6 Mins 162 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-09-2021
3 Mins 132 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 02-09-2021
2 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 02-09-2021
3 Mins 137 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 02-09-2021
4 Mins 132 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 02-09-2021
5 Mins 117 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 02-09-2021
3 Mins 104 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 02-09-2021
6 Mins 115 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 02-09-2021
3 Mins 115 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 02-09-2021
3 Mins 118 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 02-09-2021
6 Mins 113 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 02-09-2021
5 Mins 103 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 02-09-2021
7 Mins 100 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 02-09-2021
3 Mins 91 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 02-09-2021
5 Mins 83 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 02-09-2021
4 Mins 90 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 02-09-2021
5 Mins 76 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 02-09-2021
5 Mins 75 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 02-09-2021
4 Mins 73 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 02-09-2021
3 Mins 70 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 02-09-2021
3 Mins 70 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 02-09-2021
6 Mins 74 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 02-09-2021
7 Mins 85 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 02-09-2021
3 Mins 73 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 02-09-2021
5 Mins 82 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 02-09-2021
4 Mins 87 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 02-09-2021
5 Mins 85 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 02-09-2021
6 Mins 114 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 02-09-2021
5 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்