சிவகாமியின் சபதம் - பாகம் 4

By கல்கி 56.93k படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (13 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded53 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரைக் காதலிக்கிறாள் சிவகாமி. தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிய நேரும்போது மனத்தால் மாண்டுபோகிறாள். இதோடு மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்றுப் புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும் கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து வாசிக்க வைக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
13 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Vidhya Kamalakannan"

அருமையான நாவால்

"lic velu"

V GOOD. V GOOD

"Amudha E"

All characters are really superb, especially sivakami.

"Kothandan Hari"

வார்தையில் அடங்காத சொகம்

4 Mins 1.56k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
2 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
3 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
3 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
2 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
5 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
7 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
6 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
5 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
1 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
6 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
6 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
4 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
2 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
5 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
3 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
3 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
5 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
7 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
7 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
7 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
4 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
4 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
5 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
5 Mins 983 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
4 Mins 981 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
5 Mins 971 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
2 Mins 934 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
4 Mins 992 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
3 Mins 998 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
7 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
7 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
6 Mins 997 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
6 Mins 986 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
4 Mins 993 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
6 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 25-12-2020
4 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 25-12-2020
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 25-12-2020
6 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 25-12-2020
6 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 25-12-2020
4 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 25-12-2020
2 Mins 1.43k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்