சிவகாமியின் சபதம் - பாகம் 4

By கல்கி 58.53k படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (13 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded53 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரைக் காதலிக்கிறாள் சிவகாமி. தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிய நேரும்போது மனத்தால் மாண்டுபோகிறாள். இதோடு மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்றுப் புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும் கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து வாசிக்க வைக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
13 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Soma Sundaram"

story is super .சிவகாமி ஒருவத்தீல் சீதையை கான்கிரேன்.பல்லவர்கள் வாழ்ந்த கால...Read more

"Vidhya Kamalakannan"

அருமையான நாவால்

"Soma Sundaram"

story is super .சிவகாமி ஒருவத்தீல் சீதையை கான்கிரேன்.பல்லவர்கள் வாழ்ந்த கால...Read more

"lic velu"

V GOOD. V GOOD

4 Mins 1.62k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
6 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
2 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
4 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
6 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
5 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
3 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
3 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
2 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
5 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
7 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
6 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
5 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
1 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
6 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
6 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
2 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
5 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
3 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
3 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
4 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
5 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
7 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
7 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
7 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
4 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
4 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
5 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
5 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
5 Mins 995 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
2 Mins 961 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
4 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
3 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
7 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
7 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
6 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
6 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
4 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
6 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 25-12-2020
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 25-12-2020
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 25-12-2020
6 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 25-12-2020
6 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 25-12-2020
4 Mins 1.15k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 25-12-2020
2 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்