சிவகாமியின் சபதம் - 2

By கல்கி 29,629 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (11 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded56 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரை காதலிப்பாள் சிவகாமி. ஒருகட்டத்தில் நாடு திரும்பும் சிவகாமி, தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிந்து மனத்தால் இறப்பாள். மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்று புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும், படிப்பவரை கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து படிக்க வைக்கும் என்பது உறுதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
11 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"29 Abitha A"

✨️interesting ❤️

"Amudha E"

Episode 2very interesting, story writing superb

"R.Dinesh Sunder"

அழகு, வீரம், கலை, ஆகிய பண்புகளை அற்புதமாக சித்தரிக்கும் வரலாற்றுப் பதிகம். ...Read more

"Sangeetha vetrivel"

interesting 🔥

4 Mins 884 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 645 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 633 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 627 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 598 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 561 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 543 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
5 Mins 584 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 552 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 568 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
4 Mins 568 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
3 Mins 540 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 534 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
3 Mins 511 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
5 Mins 553 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
5 Mins 539 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
3 Mins 534 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
4 Mins 566 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
6 Mins 529 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
4 Mins 489 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
3 Mins 499 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
3 Mins 517 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
4 Mins 498 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
4 Mins 497 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
4 Mins 509 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
3 Mins 497 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
5 Mins 505 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
4 Mins 516 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
4 Mins 516 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
4 Mins 510 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
4 Mins 542 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
4 Mins 523 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
6 Mins 547 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 510 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
3 Mins 515 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
4 Mins 515 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
4 Mins 514 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
7 Mins 522 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
4 Mins 497 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
2 Mins 476 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
3 Mins 488 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
3 Mins 469 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
4 Mins 479 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
3 Mins 492 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
5 Mins 499 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
3 Mins 474 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
3 Mins 477 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 25-12-2020
4 Mins 462 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 25-12-2020
4 Mins 471 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 25-12-2020
4 Mins 503 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 25-12-2020
4 Mins 484 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 25-12-2020
2 Mins 474 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 25-12-2020
3 Mins 476 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 25-12-2020
5 Mins 484 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 25-12-2020
4 Mins 478 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 25-12-2020
4 Mins 636 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்