சிவகாமியின் சபதம் - பாகம் 2

By கல்கி 63.43k படித்தவர்கள் | 4.9 out of 5 (19 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded56 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரைக் காதலிக்கிறாள் சிவகாமி. தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிய நேரும்போது மனத்தால் மாண்டுபோகிறாள். இதோடு மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்றுப் புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும் கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து வாசிக்க வைக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
19 ரேட்டிங்ஸ்
4.9 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"29 Abitha A"

✨️interesting ❤️

"Amudha E"

Episode 2very interesting, story writing superb

"R.Dinesh Sunder"

அழகு, வீரம், கலை, ஆகிய பண்புகளை அற்புதமாக சித்தரிக்கும் வரலாற்றுப் பதிகம். ...Read more

"Sangeetha vetrivel"

interesting 🔥

4 Mins 1.8k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
5 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
4 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
3 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
3 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
5 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
5 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
3 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
4 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
6 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
3 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
3 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
4 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
3 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
5 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
4 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
4 Mins 1.06k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
4 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
4 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
4 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
6 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
3 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
7 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
4 Mins 1.04k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
2 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
3 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
3 Mins 981 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
3 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
5 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
3 Mins 998 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
3 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 25-12-2020
4 Mins 984 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 25-12-2020
4 Mins 999 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 25-12-2020
4 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 25-12-2020
4 Mins 1.03k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 25-12-2020
2 Mins 989 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 25-12-2020
3 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 25-12-2020
5 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 25-12-2020
4 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 25-12-2020
4 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்