சிவகாமியின் சபதம் - 2

By கல்கி 33,570 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (11 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded56 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரை காதலிப்பாள் சிவகாமி. ஒருகட்டத்தில் நாடு திரும்பும் சிவகாமி, தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிந்து மனத்தால் இறப்பாள். மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்று புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும், படிப்பவரை கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து படிக்க வைக்கும் என்பது உறுதி.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
11 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"29 Abitha A"

✨️interesting ❤️

"Amudha E"

Episode 2very interesting, story writing superb

"R.Dinesh Sunder"

அழகு, வீரம், கலை, ஆகிய பண்புகளை அற்புதமாக சித்தரிக்கும் வரலாற்றுப் பதிகம். ...Read more

"Sangeetha vetrivel"

interesting 🔥

4 Mins 1.0k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 731 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 725 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 715 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 683 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 648 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 623 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
5 Mins 668 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 632 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 651 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
4 Mins 645 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
3 Mins 618 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 611 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
3 Mins 587 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
5 Mins 636 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
5 Mins 617 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
3 Mins 612 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
4 Mins 643 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
6 Mins 597 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
4 Mins 559 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
3 Mins 565 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
3 Mins 582 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
4 Mins 564 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
4 Mins 565 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
4 Mins 573 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
3 Mins 569 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
5 Mins 576 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
4 Mins 575 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
4 Mins 579 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
4 Mins 582 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
4 Mins 609 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
4 Mins 588 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
6 Mins 609 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 566 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
3 Mins 568 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
4 Mins 575 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
4 Mins 576 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
7 Mins 592 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
4 Mins 558 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
2 Mins 532 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
3 Mins 544 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
3 Mins 527 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
4 Mins 539 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
3 Mins 550 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
5 Mins 557 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
3 Mins 537 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
3 Mins 543 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 25-12-2020
4 Mins 522 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 25-12-2020
4 Mins 533 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 25-12-2020
4 Mins 563 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 25-12-2020
4 Mins 545 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 25-12-2020
2 Mins 533 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 25-12-2020
3 Mins 537 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 25-12-2020
5 Mins 553 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 25-12-2020
4 Mins 555 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 25-12-2020
4 Mins 724 படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்