சிவகாமியின் சபதம் - பாகம் 2

By கல்கி 41,297 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (14 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Women's Fiction Mini-SeriesEnded56 அத்தியாயங்கள்
நரசிம்ம பல்லவரைக் காதலிக்கிறாள் சிவகாமி. தன் காதலன் மற்றொரு பெண்ணின் கணவன் என்பதை அறிய நேரும்போது மனத்தால் மாண்டுபோகிறாள். இதோடு மகேந்திரவர்மன், நரசிம்ம பல்லவர்களிடையே நடக்கும் வரலாற்றுப் புனைவுகளும், வாதாபியின் சூழ்ச்சிகளும் கண் எடுக்காமல் தொடர்ந்து வாசிக்க வைக்கும்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
14 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"29 Abitha A"

✨️interesting ❤️

"Amudha E"

Episode 2very interesting, story writing superb

"R.Dinesh Sunder"

அழகு, வீரம், கலை, ஆகிய பண்புகளை அற்புதமாக சித்தரிக்கும் வரலாற்றுப் பதிகம். ...Read more

"Sangeetha vetrivel"

interesting 🔥

4 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 889 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 888 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
5 Mins 879 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 834 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
4 Mins 803 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 778 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
5 Mins 821 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 777 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
3 Mins 791 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-12-2020
4 Mins 804 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 25-12-2020
3 Mins 777 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 25-12-2020
4 Mins 767 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 25-12-2020
3 Mins 730 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 25-12-2020
5 Mins 785 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 25-12-2020
5 Mins 756 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 25-12-2020
3 Mins 759 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 25-12-2020
4 Mins 802 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-12-2020
6 Mins 727 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 25-12-2020
4 Mins 683 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 25-12-2020
3 Mins 694 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 25-12-2020
3 Mins 714 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 25-12-2020
4 Mins 697 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 25-12-2020
4 Mins 699 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 25-12-2020
4 Mins 701 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 25-12-2020
3 Mins 694 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 25-12-2020
5 Mins 708 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 25-12-2020
4 Mins 713 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 25-12-2020
4 Mins 706 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 25-12-2020
4 Mins 717 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 25-12-2020
4 Mins 748 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 25-12-2020
4 Mins 719 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 25-12-2020
6 Mins 744 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 25-12-2020
4 Mins 692 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 25-12-2020
3 Mins 699 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 25-12-2020
4 Mins 700 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 25-12-2020
4 Mins 712 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 25-12-2020
7 Mins 728 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 25-12-2020
4 Mins 675 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 25-12-2020
2 Mins 649 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 25-12-2020
3 Mins 662 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 25-12-2020
3 Mins 650 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 25-12-2020
4 Mins 661 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 25-12-2020
3 Mins 670 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 25-12-2020
5 Mins 676 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 25-12-2020
3 Mins 651 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 25-12-2020
3 Mins 660 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 25-12-2020
4 Mins 643 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 25-12-2020
4 Mins 665 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 25-12-2020
4 Mins 700 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 25-12-2020
4 Mins 678 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 25-12-2020
2 Mins 647 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 25-12-2020
3 Mins 664 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 25-12-2020
5 Mins 677 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 25-12-2020
4 Mins 712 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 25-12-2020
4 Mins 907 படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்