கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 5

By கல்கி 18.84k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (15 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded59 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
15 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

"Justin"

fine and good

"radhika"

great and interesting

"deepti"

interesting

4 Mins 2.32k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 949 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 724 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 618 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 544 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
2 Mins 553 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 568 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
2 Mins 616 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 441 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 394 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
2 Mins 395 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
2 Mins 388 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
3 Mins 374 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 356 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
2 Mins 341 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
2 Mins 333 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
2 Mins 375 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
5 Mins 447 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
2 Mins 289 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
6 Mins 291 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 303 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
3 Mins 361 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
2 Mins 280 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
4 Mins 255 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
4 Mins 264 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
4 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
5 Mins 235 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 220 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
3 Mins 204 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 203 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
1 Mins 217 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
2 Mins 192 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
1 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
3 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 180 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
6 Mins 193 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
5 Mins 182 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
1 Mins 174 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
1 Mins 171 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
1 Mins 145 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
2 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 150 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
3 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
2 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
1 Mins 156 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
1 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 146 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
2 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
1 Mins 126 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
2 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
1 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
3 Mins 163 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
2 Mins 177 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
3 Mins 189 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
2 Mins 299 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்