கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 5

By கல்கி 19.13k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (15 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded59 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
15 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

"Justin"

fine and good

"radhika"

great and interesting

"deepti"

interesting

4 Mins 2.33k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 962 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 732 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 626 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 552 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
2 Mins 561 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 577 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
2 Mins 628 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 449 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 400 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
2 Mins 402 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
2 Mins 396 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
3 Mins 381 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 361 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
2 Mins 345 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
2 Mins 337 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
2 Mins 382 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
5 Mins 457 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
2 Mins 293 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
6 Mins 297 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 310 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
3 Mins 368 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
2 Mins 285 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
4 Mins 262 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
4 Mins 272 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
4 Mins 293 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
5 Mins 241 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 226 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
3 Mins 209 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 205 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
1 Mins 219 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
2 Mins 194 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
1 Mins 183 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
3 Mins 171 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 183 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
6 Mins 196 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
5 Mins 184 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 183 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
1 Mins 177 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
1 Mins 173 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
1 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
2 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 167 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 152 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
3 Mins 171 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 162 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
2 Mins 144 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
1 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
1 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 148 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
2 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
1 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
2 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
1 Mins 145 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
3 Mins 168 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
2 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
3 Mins 196 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
2 Mins 306 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்