கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 5

By கல்கி 18.41k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (15 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded59 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
15 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

"Justin"

fine and good

"radhika"

great and interesting

"deepti"

interesting

4 Mins 2.31k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 939 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 715 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 608 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 535 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
2 Mins 545 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 559 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
2 Mins 606 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 429 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 383 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
2 Mins 381 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
2 Mins 378 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
3 Mins 367 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 349 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
2 Mins 331 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
2 Mins 323 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
2 Mins 367 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
5 Mins 438 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
2 Mins 281 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
6 Mins 281 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 296 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
3 Mins 353 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
2 Mins 273 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
4 Mins 248 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
4 Mins 254 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
4 Mins 281 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
5 Mins 228 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 212 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
3 Mins 197 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 195 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
1 Mins 210 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
2 Mins 185 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
1 Mins 176 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
3 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 171 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
6 Mins 185 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
5 Mins 178 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 176 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
1 Mins 170 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
1 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
1 Mins 141 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
2 Mins 151 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 145 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
3 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
2 Mins 137 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
1 Mins 152 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
1 Mins 159 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 141 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
2 Mins 143 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
1 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
2 Mins 123 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
1 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
3 Mins 156 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
2 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
3 Mins 184 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
2 Mins 292 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்