கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 5

By கல்கி 14,020 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (11 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded59 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
11 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Justin"

fine and good

"radhika"

great and interesting

"deepti"

interesting

"radhika"

great one

4 Mins 1.91k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 732 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 565 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 478 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 409 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
2 Mins 409 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 427 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
2 Mins 454 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 316 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
2 Mins 277 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
2 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
3 Mins 264 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 249 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
2 Mins 240 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
2 Mins 237 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
2 Mins 271 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
5 Mins 323 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
2 Mins 211 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
6 Mins 209 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 221 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
3 Mins 260 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
2 Mins 206 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
4 Mins 188 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
4 Mins 196 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
4 Mins 225 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
5 Mins 167 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
3 Mins 144 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
1 Mins 162 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
2 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
1 Mins 132 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
3 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 132 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
6 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
5 Mins 137 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
1 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
1 Mins 129 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
1 Mins 109 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
2 Mins 115 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 124 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 109 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 107 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
3 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 117 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
2 Mins 105 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
1 Mins 117 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
1 Mins 120 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 104 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
2 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
1 Mins 86 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
2 Mins 89 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
1 Mins 93 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
3 Mins 108 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
2 Mins 125 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
3 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
2 Mins 220 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்