கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 5

By கல்கி 18.01k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (15 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded59 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
15 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

"Justin"

fine and good

"radhika"

great and interesting

"deepti"

interesting

4 Mins 2.29k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 927 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
3 Mins 706 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 600 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 527 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
2 Mins 536 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
2 Mins 552 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
2 Mins 598 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
2 Mins 423 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 378 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
2 Mins 373 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
2 Mins 369 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
3 Mins 360 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
3 Mins 343 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
2 Mins 324 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
2 Mins 316 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
2 Mins 361 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
5 Mins 428 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
2 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
6 Mins 275 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 289 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
3 Mins 345 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
2 Mins 267 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
4 Mins 240 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
4 Mins 248 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
4 Mins 276 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
5 Mins 221 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 206 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
3 Mins 191 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 189 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
1 Mins 205 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
2 Mins 180 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
1 Mins 168 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
3 Mins 157 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
6 Mins 180 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
5 Mins 173 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 170 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
1 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
1 Mins 159 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
1 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
2 Mins 145 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
3 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 146 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
2 Mins 131 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
1 Mins 145 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
1 Mins 152 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
2 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
1 Mins 116 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
2 Mins 118 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
1 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
3 Mins 151 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
2 Mins 163 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
3 Mins 178 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
2 Mins 287 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்