கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 4

By கல்கி 6,906 படித்தவர்கள் | 5.0 out of 5 (2 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded75 அத்தியாயங்கள்
படித்தவுடன் நம்மை கரைய வைப்பவை கல்கியின் சிறுகதைகள். ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
2 ரேட்டிங்ஸ்
5.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajeshwari"

Thala massu🤩

"arun priya"

எளிமையான நடையாக இருந்தாலும் இவரது கதைகளுக்கு ஈர்ப்பு விசை அதிகம்.Read more

3 Mins 732 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 215 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
2 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
2 Mins 174 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 143 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
2 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
2 Mins 120 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 112 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 134 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 131 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 89 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 95 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
3 Mins 95 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
2 Mins 99 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
2 Mins 108 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
2 Mins 87 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
3 Mins 79 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
3 Mins 94 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 94 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
4 Mins 85 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
6 Mins 79 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
4 Mins 77 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
2 Mins 88 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
2 Mins 99 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
1 Mins 79 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 72 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
2 Mins 75 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 84 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
3 Mins 68 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
3 Mins 70 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
2 Mins 68 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
2 Mins 75 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 68 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
5 Mins 73 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
2 Mins 62 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
1 Mins 68 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
2 Mins 77 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
3 Mins 64 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
2 Mins 67 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
1 Mins 64 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
4 Mins 78 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 70 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 57 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 61 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 63 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
6 Mins 70 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
2 Mins 70 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
3 Mins 54 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
2 Mins 49 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
4 Mins 51 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
4 Mins 56 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
3 Mins 56 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
3 Mins 55 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
4 Mins 55 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
5 Mins 58 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
2 Mins 56 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
5 Mins 56 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
5 Mins 61 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
4 Mins 250 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
6 Mins 92 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
3 Mins 71 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
5 Mins 69 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
4 Mins 51 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 01-04-2021
6 Mins 48 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 01-04-2021
4 Mins 55 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-04-2021
2 Mins 72 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-04-2021
5 Mins 64 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-04-2021
3 Mins 52 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 01-04-2021
3 Mins 54 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 01-04-2021
5 Mins 51 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 01-04-2021
2 Mins 52 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 01-04-2021
5 Mins 50 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-04-2021
3 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்