கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 4

By கல்கி 15.15k படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (7 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded75 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
7 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajeshwari"

Thala massu🤩

"arun priya"

எளிமையான நடையாக இருந்தாலும் இவரது கதைகளுக்கு ஈர்ப்பு விசை அதிகம்.Read more

"Luthufur Rahman"

குறைத்து மதிப்பிட முடியமா கல்கியைRead more

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

3 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 497 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
2 Mins 381 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
2 Mins 395 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 326 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
2 Mins 318 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 312 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
2 Mins 279 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 267 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 292 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 296 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 235 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 196 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 199 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
3 Mins 203 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
2 Mins 220 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
2 Mins 235 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
2 Mins 196 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
3 Mins 184 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
3 Mins 205 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 203 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
4 Mins 192 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
6 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
4 Mins 183 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
2 Mins 194 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
2 Mins 215 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
1 Mins 173 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
2 Mins 173 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 196 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
3 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
3 Mins 168 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
2 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
2 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
5 Mins 174 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
2 Mins 157 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
1 Mins 172 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
2 Mins 182 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
3 Mins 152 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
2 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
1 Mins 152 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
4 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 156 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 148 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 148 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
6 Mins 168 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
2 Mins 162 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
3 Mins 134 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
2 Mins 120 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
4 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
4 Mins 129 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
3 Mins 125 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
3 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
4 Mins 121 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
5 Mins 118 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
2 Mins 114 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
5 Mins 123 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
5 Mins 132 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
4 Mins 332 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
6 Mins 180 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
3 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
5 Mins 145 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
4 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 01-04-2021
6 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 01-04-2021
4 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-04-2021
2 Mins 146 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-04-2021
5 Mins 131 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-04-2021
3 Mins 126 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 01-04-2021
3 Mins 120 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 01-04-2021
5 Mins 124 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 01-04-2021
2 Mins 115 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 01-04-2021
5 Mins 120 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-04-2021
3 Mins 202 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்