கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 4

By கல்கி 16.9k படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (7 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded75 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
7 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajeshwari"

Thala massu🤩

"arun priya"

எளிமையான நடையாக இருந்தாலும் இவரது கதைகளுக்கு ஈர்ப்பு விசை அதிகம்.Read more

"Luthufur Rahman"

குறைத்து மதிப்பிட முடியமா கல்கியைRead more

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

3 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 535 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
2 Mins 418 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
2 Mins 433 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 357 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
2 Mins 349 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 343 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
2 Mins 313 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 296 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 321 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 326 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 265 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 226 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 229 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
3 Mins 229 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
2 Mins 252 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
2 Mins 269 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
2 Mins 221 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
3 Mins 211 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
3 Mins 230 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 233 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
4 Mins 221 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
6 Mins 210 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
4 Mins 208 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
2 Mins 221 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
2 Mins 247 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
1 Mins 197 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 194 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
2 Mins 199 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 225 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
3 Mins 191 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
3 Mins 193 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
2 Mins 191 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
2 Mins 187 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 190 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
5 Mins 194 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
2 Mins 176 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
1 Mins 195 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
2 Mins 208 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
3 Mins 178 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
2 Mins 172 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
1 Mins 170 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
4 Mins 200 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 173 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 156 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
6 Mins 188 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
2 Mins 180 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
3 Mins 150 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
2 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
4 Mins 137 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
4 Mins 144 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
3 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
3 Mins 139 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
4 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
5 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
2 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
5 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
5 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
4 Mins 349 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
6 Mins 198 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
3 Mins 179 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
5 Mins 161 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
4 Mins 143 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 01-04-2021
6 Mins 134 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 01-04-2021
4 Mins 148 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-04-2021
2 Mins 172 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-04-2021
5 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-04-2021
3 Mins 143 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 01-04-2021
3 Mins 134 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 01-04-2021
5 Mins 139 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 01-04-2021
2 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 01-04-2021
5 Mins 132 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-04-2021
3 Mins 224 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்