கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 4

By கல்கி 17.21k படித்தவர்கள் | 4.7 out of 5 (7 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded75 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
7 ரேட்டிங்ஸ்
4.7 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajeshwari"

Thala massu🤩

"arun priya"

எளிமையான நடையாக இருந்தாலும் இவரது கதைகளுக்கு ஈர்ப்பு விசை அதிகம்.Read more

"Luthufur Rahman"

குறைத்து மதிப்பிட முடியமா கல்கியைRead more

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌

3 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 540 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
2 Mins 424 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
2 Mins 439 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 361 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
2 Mins 354 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 346 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
2 Mins 316 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 299 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 326 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 330 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 269 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 230 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 232 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
3 Mins 232 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
2 Mins 256 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
2 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
2 Mins 223 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
3 Mins 214 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
3 Mins 233 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 236 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
4 Mins 225 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
6 Mins 216 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
4 Mins 212 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
2 Mins 226 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
2 Mins 251 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
1 Mins 201 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 198 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
2 Mins 204 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 230 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
3 Mins 196 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
3 Mins 198 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
2 Mins 195 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
2 Mins 190 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 194 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
5 Mins 198 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
2 Mins 180 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
1 Mins 200 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
2 Mins 213 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
3 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
2 Mins 175 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
1 Mins 173 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
4 Mins 203 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 177 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 172 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 168 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
6 Mins 191 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
2 Mins 184 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
3 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
2 Mins 139 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
4 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
4 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
3 Mins 143 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
3 Mins 143 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
4 Mins 141 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
5 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
2 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
5 Mins 139 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
5 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
4 Mins 354 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
6 Mins 202 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
3 Mins 182 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
5 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
4 Mins 148 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 01-04-2021
6 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 01-04-2021
4 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-04-2021
2 Mins 176 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-04-2021
5 Mins 152 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-04-2021
3 Mins 146 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 01-04-2021
3 Mins 137 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 01-04-2021
5 Mins 143 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 01-04-2021
2 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 01-04-2021
5 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-04-2021
3 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்