கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 4

By கல்கி 11,231 படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (5 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded75 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
5 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Rajeshwari"

Thala massu🤩

"arun priya"

எளிமையான நடையாக இருந்தாலும் இவரது கதைகளுக்கு ஈர்ப்பு விசை அதிகம்.Read more

"Luthufur Rahman"

குறைத்து மதிப்பிட முடியமா கல்கியைRead more

"Amudha E"

super stories, Kalki mega star writer

3 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 355 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
2 Mins 271 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
2 Mins 283 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
2 Mins 239 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
2 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 230 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
2 Mins 203 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 189 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
2 Mins 220 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
3 Mins 212 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
3 Mins 173 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
2 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
4 Mins 146 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
3 Mins 152 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
2 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
2 Mins 173 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
2 Mins 144 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
3 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
3 Mins 159 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
1 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
4 Mins 148 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
6 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
4 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
2 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
2 Mins 157 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
1 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
3 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
2 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
3 Mins 125 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
3 Mins 123 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
2 Mins 117 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
2 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
2 Mins 121 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
5 Mins 123 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
2 Mins 113 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
1 Mins 124 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
2 Mins 129 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
3 Mins 108 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
2 Mins 114 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
1 Mins 113 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
4 Mins 131 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
2 Mins 114 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 103 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 109 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
2 Mins 111 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
6 Mins 121 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
2 Mins 117 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
3 Mins 95 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
2 Mins 85 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
4 Mins 85 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
4 Mins 94 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
3 Mins 95 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
3 Mins 93 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
4 Mins 92 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
5 Mins 91 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
2 Mins 87 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
5 Mins 93 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
5 Mins 99 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
4 Mins 298 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
6 Mins 143 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
3 Mins 121 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
5 Mins 110 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
4 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 01-04-2021
6 Mins 87 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 01-04-2021
4 Mins 93 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-04-2021
2 Mins 110 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-04-2021
5 Mins 100 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-04-2021
3 Mins 90 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 01-04-2021
3 Mins 87 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 01-04-2021
5 Mins 87 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 01-04-2021
2 Mins 85 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 01-04-2021
5 Mins 87 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-04-2021
3 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்