கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 3

By கல்கி 28.91k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded85 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Saravanan Leelavathi"

good writing

"Nijith boomi"

கண் முன்னே நிகழ்வது போன்ற கதைக்கள நகர்வு அருமை.Read more

"Magesh"

super ரைட்டர்

"Rajalakshmi Sureshkumar"

super dooper writer

2 Mins 3.85k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 938 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 836 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 777 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 686 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
1 Mins 650 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 669 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 626 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 507 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 553 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 426 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 406 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
11 Mins 512 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
3 Mins 420 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
2 Mins 337 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
3 Mins 308 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
2 Mins 315 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
2 Mins 289 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
2 Mins 278 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
4 Mins 269 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
3 Mins 268 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
1 Mins 263 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
1 Mins 280 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
2 Mins 254 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
2 Mins 238 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
2 Mins 228 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
2 Mins 223 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 252 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
2 Mins 289 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
3 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
3 Mins 215 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
4 Mins 230 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
5 Mins 234 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
2 Mins 236 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
7 Mins 306 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 256 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
3 Mins 234 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
3 Mins 215 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
2 Mins 191 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
2 Mins 255 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 203 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
3 Mins 233 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 211 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 192 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
3 Mins 207 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
3 Mins 193 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
2 Mins 233 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
3 Mins 194 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 198 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
2 Mins 175 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
2 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
2 Mins 190 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
2 Mins 196 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
6 Mins 212 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
4 Mins 198 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
2 Mins 180 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
2 Mins 163 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
3 Mins 188 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
1 Mins 197 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
2 Mins 185 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
2 Mins 177 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
3 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
2 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 01-04-2021
3 Mins 168 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 01-04-2021
3 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-04-2021
3 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-04-2021
2 Mins 182 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-04-2021
2 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 01-04-2021
1 Mins 151 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 01-04-2021
2 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 01-04-2021
2 Mins 163 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 01-04-2021
3 Mins 198 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-04-2021
2 Mins 188 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 01-04-2021
3 Mins 151 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 01-04-2021
3 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 01-04-2021
2 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 01-04-2021
3 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 01-04-2021
5 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 01-04-2021
6 Mins 161 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 01-04-2021
3 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 01-04-2021
3 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 01-04-2021
3 Mins 148 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 01-04-2021
2 Mins 306 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்