கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 3

By கல்கி 24,285 படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded85 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Saravanan Leelavathi"

good writing

"Nijith boomi"

கண் முன்னே நிகழ்வது போன்ற கதைக்கள நகர்வு அருமை.Read more

"Magesh"

super ரைட்டர்

"Rajalakshmi Sureshkumar"

super dooper writer

2 Mins 3.57k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 974 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 835 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 729 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 684 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 608 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
1 Mins 567 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 564 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 530 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 426 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 468 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 341 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 322 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
11 Mins 414 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
3 Mins 349 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
2 Mins 277 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
3 Mins 248 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
2 Mins 252 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
2 Mins 239 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
2 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
4 Mins 214 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
3 Mins 215 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
1 Mins 208 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
1 Mins 226 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
2 Mins 210 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
2 Mins 195 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
2 Mins 183 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
2 Mins 178 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 197 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
2 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
3 Mins 186 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
3 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
4 Mins 180 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
5 Mins 182 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
2 Mins 186 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
7 Mins 239 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 203 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
3 Mins 182 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
3 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
2 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
2 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
3 Mins 189 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 172 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
3 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
3 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
2 Mins 188 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
3 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
2 Mins 141 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
2 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
2 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
2 Mins 162 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
6 Mins 177 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
4 Mins 162 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
2 Mins 148 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
2 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
3 Mins 156 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
1 Mins 168 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
2 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
2 Mins 146 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
3 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
2 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 01-04-2021
3 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 01-04-2021
3 Mins 126 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-04-2021
3 Mins 131 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-04-2021
2 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-04-2021
2 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 01-04-2021
1 Mins 118 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 01-04-2021
2 Mins 110 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 01-04-2021
2 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 01-04-2021
3 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-04-2021
2 Mins 146 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 01-04-2021
3 Mins 117 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 01-04-2021
3 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 01-04-2021
2 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 01-04-2021
3 Mins 117 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 01-04-2021
5 Mins 116 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 01-04-2021
6 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 01-04-2021
3 Mins 124 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 01-04-2021
3 Mins 109 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 01-04-2021
3 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 01-04-2021
2 Mins 243 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்