கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 3

By கல்கி 15,077 படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (7 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded85 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
7 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Saravanan Leelavathi"

good writing

"Nijith boomi"

கண் முன்னே நிகழ்வது போன்ற கதைக்கள நகர்வு அருமை.Read more

"Magesh"

super ரைட்டர்

"mini"

interesting

2 Mins 2.43k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 893 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 649 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 532 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 460 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 430 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 389 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
1 Mins 345 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 326 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 328 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 252 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 300 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 181 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 190 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
11 Mins 255 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
3 Mins 210 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
2 Mins 172 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
3 Mins 143 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
2 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
2 Mins 146 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
2 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
4 Mins 121 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
3 Mins 126 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
1 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
1 Mins 139 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
2 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
2 Mins 116 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
2 Mins 111 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
2 Mins 113 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 123 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
2 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
3 Mins 112 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
3 Mins 97 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
4 Mins 97 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
5 Mins 115 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
2 Mins 106 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
7 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
3 Mins 114 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
3 Mins 102 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
2 Mins 88 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
2 Mins 90 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 104 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
3 Mins 113 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 99 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 88 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
3 Mins 92 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
3 Mins 85 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
2 Mins 110 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
3 Mins 91 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 102 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
2 Mins 84 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
2 Mins 75 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
2 Mins 89 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
2 Mins 94 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
6 Mins 110 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
4 Mins 97 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
2 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
2 Mins 82 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
3 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
1 Mins 109 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
2 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
2 Mins 91 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
3 Mins 76 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
2 Mins 81 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 01-04-2021
3 Mins 74 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 01-04-2021
3 Mins 74 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-04-2021
3 Mins 72 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-04-2021
2 Mins 83 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-04-2021
2 Mins 83 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 01-04-2021
1 Mins 62 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 01-04-2021
2 Mins 60 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 01-04-2021
2 Mins 71 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 01-04-2021
3 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-04-2021
2 Mins 85 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 01-04-2021
3 Mins 69 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 01-04-2021
3 Mins 67 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 01-04-2021
2 Mins 65 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 01-04-2021
3 Mins 68 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 01-04-2021
5 Mins 70 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 01-04-2021
6 Mins 74 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 01-04-2021
3 Mins 82 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 01-04-2021
3 Mins 68 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 01-04-2021
3 Mins 78 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 01-04-2021
2 Mins 170 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்