கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 3

By கல்கி 19,264 படித்தவர்கள் | 4.1 out of 5 (7 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded85 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
7 ரேட்டிங்ஸ்
4.1 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Saravanan Leelavathi"

good writing

"Nijith boomi"

கண் முன்னே நிகழ்வது போன்ற கதைக்கள நகர்வு அருமை.Read more

"Magesh"

super ரைட்டர்

"mini"

interesting

2 Mins 2.95k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 1.1k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 801 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 676 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 587 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 541 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 483 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
1 Mins 453 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 441 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 423 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 317 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 362 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 241 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 239 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
11 Mins 311 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
3 Mins 259 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
2 Mins 217 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
3 Mins 197 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
2 Mins 202 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
2 Mins 185 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
2 Mins 180 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
4 Mins 167 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
3 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
1 Mins 161 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
1 Mins 174 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
2 Mins 167 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
2 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
2 Mins 141 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
2 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 151 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
2 Mins 174 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
3 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
3 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
4 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
5 Mins 146 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
2 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
7 Mins 182 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
3 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
3 Mins 132 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
2 Mins 116 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
2 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
3 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 132 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 112 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
3 Mins 117 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
3 Mins 117 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
2 Mins 145 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
3 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 131 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
2 Mins 113 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
2 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
2 Mins 117 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
2 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
6 Mins 144 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
4 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
2 Mins 126 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
2 Mins 109 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
3 Mins 131 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
1 Mins 141 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
2 Mins 126 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
2 Mins 117 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
3 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
2 Mins 107 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 01-04-2021
3 Mins 105 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 01-04-2021
3 Mins 99 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-04-2021
3 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-04-2021
2 Mins 112 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-04-2021
2 Mins 107 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 01-04-2021
1 Mins 92 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 01-04-2021
2 Mins 83 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 01-04-2021
2 Mins 100 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 01-04-2021
3 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-04-2021
2 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 01-04-2021
3 Mins 95 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 01-04-2021
3 Mins 92 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 01-04-2021
2 Mins 97 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 01-04-2021
3 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 01-04-2021
5 Mins 93 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 01-04-2021
6 Mins 106 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 01-04-2021
3 Mins 102 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 01-04-2021
3 Mins 87 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 01-04-2021
3 Mins 98 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 01-04-2021
2 Mins 209 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்