கல்கியின் சிறுகதைகள் - பாகம் 3

By கல்கி 28.2k படித்தவர்கள் | 4.4 out of 5 (10 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Women's Fiction Mini-SeriesEnded85 அத்தியாயங்கள்
கல்கியின் நாவல்கள் அளவுக்கு அவருடைய சிறுகதைகளும் சுவாரஸ்யம் மிக்கவை. கூடவே, அவருடைய சிறுகதைகளுக்கு ஆவண முக்கியத்துவமும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்தின் குடும்ப, சமூக வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை அவருடைய கதைகள் பேசுகின்றன. வாசகர்களைக் கரைய வைக்கும் கல்கியின் சிறுகதைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுப்பும் முத்தான 15 சிறுகதைகளைக் கொண்டுள்ளது.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
10 ரேட்டிங்ஸ்
4.4 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Saravanan Leelavathi"

good writing

"Nijith boomi"

கண் முன்னே நிகழ்வது போன்ற கதைக்கள நகர்வு அருமை.Read more

"Magesh"

super ரைட்டர்

"Rajalakshmi Sureshkumar"

super dooper writer

2 Mins 3.82k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 25-12-2020
3 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 25-12-2020
4 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 25-12-2020
4 Mins 922 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 25-12-2020
3 Mins 826 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 25-12-2020
3 Mins 769 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 25-12-2020
3 Mins 680 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 25-12-2020
1 Mins 643 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 25-12-2020
3 Mins 661 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 25-12-2020
6 Mins 614 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 12-01-2021
6 Mins 500 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 12-01-2021
6 Mins 547 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 12-01-2021
7 Mins 419 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 12-01-2021
6 Mins 399 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 12-01-2021
11 Mins 504 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 01-04-2021
3 Mins 413 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 01-04-2021
2 Mins 330 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 01-04-2021
3 Mins 300 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 01-04-2021
2 Mins 306 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 01-04-2021
2 Mins 283 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 01-04-2021
2 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 01-04-2021
4 Mins 262 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 01-04-2021
3 Mins 262 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-04-2021
1 Mins 258 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 01-04-2021
1 Mins 274 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 01-04-2021
2 Mins 251 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-04-2021
2 Mins 234 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 01-04-2021
2 Mins 223 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 01-04-2021
2 Mins 219 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 01-04-2021
2 Mins 245 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 01-04-2021
2 Mins 283 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 01-04-2021
3 Mins 226 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 01-04-2021
3 Mins 211 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 01-04-2021
4 Mins 224 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 01-04-2021
5 Mins 229 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 01-04-2021
2 Mins 231 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 01-04-2021
7 Mins 297 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 01-04-2021
3 Mins 249 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 01-04-2021
3 Mins 228 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 01-04-2021
3 Mins 209 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 01-04-2021
2 Mins 185 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 01-04-2021
2 Mins 179 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 01-04-2021
2 Mins 194 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 01-04-2021
3 Mins 224 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 01-04-2021
2 Mins 204 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-04-2021
2 Mins 185 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 01-04-2021
3 Mins 199 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 01-04-2021
3 Mins 186 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 01-04-2021
2 Mins 224 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 01-04-2021
3 Mins 189 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 01-04-2021
1 Mins 192 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 01-04-2021
2 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 01-04-2021
2 Mins 154 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 01-04-2021
2 Mins 184 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 01-04-2021
2 Mins 190 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 01-04-2021
6 Mins 205 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 01-04-2021
4 Mins 192 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-04-2021
2 Mins 173 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 01-04-2021
2 Mins 157 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 01-04-2021
3 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 01-04-2021
1 Mins 191 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 01-04-2021
2 Mins 178 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 01-04-2021
2 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 01-04-2021
3 Mins 152 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 01-04-2021
2 Mins 175 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 01-04-2021
3 Mins 162 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 01-04-2021
3 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 01-04-2021
3 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 01-04-2021
2 Mins 174 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 01-04-2021
2 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 01-04-2021
1 Mins 144 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 01-04-2021
2 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 01-04-2021
2 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 01-04-2021
3 Mins 191 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 01-04-2021
2 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 01-04-2021
3 Mins 144 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 01-04-2021
3 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 01-04-2021
2 Mins 151 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 01-04-2021
3 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 01-04-2021
5 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 01-04-2021
6 Mins 154 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 01-04-2021
3 Mins 148 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 01-04-2021
3 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 01-04-2021
3 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 01-04-2021
2 Mins 288 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்