மாணிக்கப் பரல்கள்

By ஆர்.சுமதி 1 படித்தவர்கள் | 0.0 out of 5 (0 ரேட்டிங்ஸ்)
Women's Fiction Romance Mini-SeriesUpcoming0 அத்தியாயங்கள்
சலங்கை ஒலி போல் கலகலப்பான தாரா, லட்சியங்களை மாணிக்க பரல்கள் சிலம்பிற்குள் மறைந்திருப்பதைப் போல் மறைத்து வைக்கிறாள். அதில் சிற்பியின் மீதான காதலும் ஒன்று. மறைந்திருப்பவை மாணிக்கங்கள் அல்ல, வெறும் மண் கட்டிகள் என நிரூபித்து அவளை அடையத் துடிக்கும் கொளஞ்சி. தன் காதல் மாணிக்கங்களை சிற்பி காப்பாற்றத் துடிக்கும் கதைதான் மாணிக்கப் பரல்கள்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
0 ரேட்டிங்ஸ்
0.0 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
5 Mins 1 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 01-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 01-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 01-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 02-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 03-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 05-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 07-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 09-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 14-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 16-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 19-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 21-10-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 23-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 26-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 28-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 30-10-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 02-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 04-11-2021
4 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 06-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 11-11-2021
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 13-11-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 16-11-2021
6 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்