நான்தான் ஔரங்கசீப்

By சாரு நிவேதிதா 2.43 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (517 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Romance Mini-SeriesOngoing80 அத்தியாயங்கள்
இந்த நாவல் ஔரங்கசீப்பின் சொல்லப்படாத கதையைச் சொல்கிறது. ஒரு ஃபக்கீராக வாழ விரும்பிய ஔரங்கசீப், எப்படித் தன் சகோதரர்களைக் கொன்றுவிட்டு அரியணை ஏறினார்? ஷாஜஹானின் வாழ்வில் என்னதான் நடந்தது? ஔரங்சீப் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நடந்தது என்ன? ஔரங்கசீப்பின் காலத்துக்குப் பிறகு மொகலாய சாம்ராஜ்யம் மண்ணோடு மண்ணாக அழிந்து போனதற்கான காரணம் என்ன? சொந்த வாழ்க்கையில் ஔரங்கசீப் எப்படி? விவரிக்கிறது ‘நான்தான் ஔரங்கசீப்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
517 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"vish"

great good

"vijayaraghavan Sivaprakasam"

good excellent

"Mohamed Zulfihar"

Good one

"SRIVARI HOMOEO"

phenomenal, such a great writing in tamil, Tamils will speak about this aft...Read more

6 Mins 21.07k படித்தவர்கள் 158 விவாதங்கள்
முன்கதை 2 30-07-2021
6 Mins 11.34k படித்தவர்கள் 121 விவாதங்கள்
முன்கதை 3 30-07-2021
6 Mins 8.04k படித்தவர்கள் 115 விவாதங்கள்
முன்கதை 4 30-07-2021
8 Mins 6.59k படித்தவர்கள் 85 விவாதங்கள்
முன்கதை 5 31-07-2021
3 Mins 5.42k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 1 01-08-2021
3 Mins 6.92k படித்தவர்கள் 85 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 04-08-2021
6 Mins 6.12k படித்தவர்கள் 94 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-08-2021
5 Mins 5.69k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-08-2021
5 Mins 5.32k படித்தவர்கள் 84 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 11-08-2021
5 Mins 4.69k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 13-08-2021
5 Mins 4.43k படித்தவர்கள் 51 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 15-08-2021
5 Mins 4.16k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-08-2021
5 Mins 3.83k படித்தவர்கள் 56 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-08-2021
6 Mins 3.75k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 22-08-2021
5 Mins 3.85k படித்தவர்கள் 39 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-08-2021
5 Mins 3.64k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-08-2021
5 Mins 3.55k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 29-08-2021
5 Mins 3.62k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-09-2021
6 Mins 3.68k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-09-2021
6 Mins 3.32k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-09-2021
6 Mins 3.25k படித்தவர்கள் 66 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 08-09-2021
5 Mins 2.96k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 10-09-2021
5 Mins 3.1k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-09-2021
5 Mins 3.3k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 15-09-2021
6 Mins 3.02k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 17-09-2021
5 Mins 2.81k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 19-09-2021
5 Mins 2.78k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-09-2021
6 Mins 2.58k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-09-2021
6 Mins 2.63k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 26-09-2021
6 Mins 2.84k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 29-09-2021
5 Mins 2.82k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-10-2021
6 Mins 2.85k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 03-10-2021
5 Mins 2.93k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 06-10-2021
5 Mins 2.56k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-10-2021
5 Mins 2.59k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 10-10-2021
6 Mins 2.7k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-10-2021
6 Mins 2.42k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 15-10-2021
5 Mins 2.59k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 17-10-2021
5 Mins 2.59k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 20-10-2021
5 Mins 2.49k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 22-10-2021
7 Mins 2.54k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 24-10-2021
6 Mins 2.62k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 27-10-2021
7 Mins 2.41k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 29-10-2021
5 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 31-10-2021
5 Mins 2.12k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-11-2021
5 Mins 1.96k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 05-11-2021
6 Mins 2.12k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 07-11-2021
6 Mins 2.18k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 10-11-2021
5 Mins 2.05k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 12-11-2021
6 Mins 2.24k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 14-11-2021
6 Mins 2.24k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 17-11-2021
6 Mins 2.07k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 19-11-2021
6 Mins 2.06k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 21-11-2021
6 Mins 2.21k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 24-11-2021
5 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 26-11-2021
5 Mins 2.08k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 28-11-2021
6 Mins 2.16k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-12-2021
5 Mins 1.84k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 03-12-2021
5 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 05-12-2021
5 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 08-12-2021
5 Mins 1.67k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 10-12-2021
5 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 12-12-2021
6 Mins 1.84k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 15-12-2021
6 Mins 1.69k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 17-12-2021
5 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 19-12-2021
5 Mins 1.55k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 22-12-2021
5 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 24-12-2021
5 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 26-12-2021
5 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 29-12-2021
5 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 31-12-2021
6 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 02-01-2022
6 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 05-01-2022
5 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 07-01-2022
5 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 09-01-2022
5 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 12-01-2022
6 Mins 960 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 14-01-2022
5 Mins 860 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 16-01-2022
6 Mins 822 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 19-01-2022
6 Mins 569 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 21-01-2022
6 Mins 274 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 23-01-2022
5 Mins 0 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்