நான்தான் ஔரங்கசீப்

By சாரு நிவேதிதா 358.16k படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (542 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded109 அத்தியாயங்கள்
இந்த நாவல் ஔரங்கசீப்பின் சொல்லப்படாத கதையைச் சொல்கிறது. ஒரு ஃபக்கீராக வாழ விரும்பிய ஔரங்கசீப், எப்படித் தன் சகோதரர்களைக் கொன்றுவிட்டு அரியணை ஏறினார்? ஷாஜஹானின் வாழ்வில் என்னதான் நடந்தது? ஔரங்கசீப் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நடந்தது என்ன? ஔரங்கசீப்பின் காலத்துக்குப் பிறகு மொகலாய சாம்ராஜ்யம் மண்ணோடு மண்ணாக அழிந்து போனதற்கான காரணம் என்ன? சொந்த வாழ்க்கையில் ஔரங்கசீப் எப்படி? விவரிக்கிறது ‘நான்தான் ஔரங்கசீப்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
542 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"vish"

great good

"vijayaraghavan Sivaprakasam"

good excellent

"Mohamed Zulfihar"

Good one

"SRIVARI HOMOEO"

phenomenal, such a great writing in tamil, Tamils will speak about this aft...Read more

6 Mins 27.21k படித்தவர்கள் 173 விவாதங்கள்
முன்கதை 2 30-07-2021
6 Mins 14.7k படித்தவர்கள் 123 விவாதங்கள்
முன்கதை 3 30-07-2021
6 Mins 10.27k படித்தவர்கள் 124 விவாதங்கள்
முன்கதை 4 30-07-2021
8 Mins 8.22k படித்தவர்கள் 87 விவாதங்கள்
முன்கதை 5 31-07-2021
3 Mins 6.77k படித்தவர்கள் 53 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 1 01-08-2021
3 Mins 8.52k படித்தவர்கள் 90 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 04-08-2021
6 Mins 7.57k படித்தவர்கள் 97 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-08-2021
5 Mins 7.05k படித்தவர்கள் 47 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-08-2021
5 Mins 6.54k படித்தவர்கள் 89 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 11-08-2021
5 Mins 5.91k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 13-08-2021
5 Mins 5.55k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 15-08-2021
5 Mins 5.22k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-08-2021
5 Mins 4.83k படித்தவர்கள் 58 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-08-2021
6 Mins 4.77k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 22-08-2021
5 Mins 4.87k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-08-2021
5 Mins 4.66k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-08-2021
5 Mins 4.52k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 29-08-2021
5 Mins 4.53k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-09-2021
6 Mins 4.59k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-09-2021
6 Mins 4.21k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-09-2021
6 Mins 4.05k படித்தவர்கள் 72 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 08-09-2021
5 Mins 3.72k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 10-09-2021
5 Mins 3.9k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-09-2021
5 Mins 4.15k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 15-09-2021
6 Mins 3.8k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 17-09-2021
5 Mins 3.52k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 19-09-2021
5 Mins 3.42k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-09-2021
6 Mins 3.25k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-09-2021
6 Mins 3.36k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 26-09-2021
6 Mins 3.54k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 29-09-2021
5 Mins 3.54k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-10-2021
6 Mins 3.58k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 03-10-2021
5 Mins 3.66k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 06-10-2021
5 Mins 3.21k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-10-2021
5 Mins 3.26k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 10-10-2021
6 Mins 3.42k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-10-2021
6 Mins 3.08k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 15-10-2021
5 Mins 3.28k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 17-10-2021
5 Mins 3.3k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 20-10-2021
5 Mins 3.19k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 22-10-2021
7 Mins 3.26k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 24-10-2021
6 Mins 3.32k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 27-10-2021
7 Mins 3.15k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 29-10-2021
5 Mins 2.86k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 31-10-2021
5 Mins 2.75k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-11-2021
5 Mins 2.57k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 05-11-2021
6 Mins 2.77k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 07-11-2021
6 Mins 2.83k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 10-11-2021
5 Mins 2.71k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 12-11-2021
6 Mins 3.02k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 14-11-2021
6 Mins 2.96k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 17-11-2021
6 Mins 2.79k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 19-11-2021
6 Mins 2.76k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 21-11-2021
6 Mins 2.86k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 24-11-2021
5 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 26-11-2021
5 Mins 2.73k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 28-11-2021
6 Mins 2.79k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-12-2021
5 Mins 2.47k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 03-12-2021
5 Mins 2.5k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 05-12-2021
5 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 08-12-2021
5 Mins 2.33k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 10-12-2021
5 Mins 2.39k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 12-12-2021
6 Mins 2.55k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 15-12-2021
6 Mins 2.37k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 17-12-2021
5 Mins 2.22k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 19-12-2021
5 Mins 2.14k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 22-12-2021
5 Mins 2.03k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 24-12-2021
5 Mins 2.11k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 26-12-2021
5 Mins 2.07k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 29-12-2021
5 Mins 2.04k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 31-12-2021
6 Mins 2.18k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 02-01-2022
6 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 05-01-2022
5 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 07-01-2022
5 Mins 1.92k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 09-01-2022
5 Mins 1.9k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 12-01-2022
6 Mins 1.76k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 14-01-2022
5 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 16-01-2022
6 Mins 1.65k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 19-01-2022
6 Mins 1.58k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 21-01-2022
6 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 23-01-2022
5 Mins 1.62k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 26-01-2022
5 Mins 1.53k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 28-01-2022
5 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 30-01-2022
5 Mins 1.64k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 02-02-2022
5 Mins 1.59k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 86 04-02-2022
5 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 87 06-02-2022
5 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 88 09-02-2022
5 Mins 1.38k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 89 11-02-2022
5 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 90 13-02-2022
5 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 91 16-02-2022
5 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 92 18-02-2022
5 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 93 20-02-2022
6 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 94 23-02-2022
5 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 95 25-02-2022
5 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 96 27-02-2022
5 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 97 02-03-2022
5 Mins 1.31k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 98 04-03-2022
5 Mins 1.31k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 99 06-03-2022
5 Mins 1.35k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 100 09-03-2022
5 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 101 11-03-2022
5 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 102 13-03-2022
6 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 103 16-03-2022
5 Mins 1.27k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 104 18-03-2022
5 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 105 20-03-2022
5 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 106 23-03-2022
5 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 107 25-03-2022
5 Mins 1.18k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 108 27-03-2022
5 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 109 30-03-2022
7 Mins 1.71k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்