நான்தான் ஔரங்கசீப்

By சாரு நிவேதிதா 3.39 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (538 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded109 அத்தியாயங்கள்
இந்த நாவல் ஔரங்கசீப்பின் சொல்லப்படாத கதையைச் சொல்கிறது. ஒரு ஃபக்கீராக வாழ விரும்பிய ஔரங்கசீப், எப்படித் தன் சகோதரர்களைக் கொன்றுவிட்டு அரியணை ஏறினார்? ஷாஜஹானின் வாழ்வில் என்னதான் நடந்தது? ஔரங்கசீப் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நடந்தது என்ன? ஔரங்கசீப்பின் காலத்துக்குப் பிறகு மொகலாய சாம்ராஜ்யம் மண்ணோடு மண்ணாக அழிந்து போனதற்கான காரணம் என்ன? சொந்த வாழ்க்கையில் ஔரங்கசீப் எப்படி? விவரிக்கிறது ‘நான்தான் ஔரங்கசீப்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
538 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"vish"

great good

"vijayaraghavan Sivaprakasam"

good excellent

"Mohamed Zulfihar"

Good one

"SRIVARI HOMOEO"

phenomenal, such a great writing in tamil, Tamils will speak about this aft...Read more

6 Mins 25.82k படித்தவர்கள் 171 விவாதங்கள்
முன்கதை 2 30-07-2021
6 Mins 13.94k படித்தவர்கள் 123 விவாதங்கள்
முன்கதை 3 30-07-2021
6 Mins 9.76k படித்தவர்கள் 123 விவாதங்கள்
முன்கதை 4 30-07-2021
8 Mins 7.87k படித்தவர்கள் 87 விவாதங்கள்
முன்கதை 5 31-07-2021
3 Mins 6.49k படித்தவர்கள் 53 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 1 01-08-2021
3 Mins 8.18k படித்தவர்கள் 90 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 04-08-2021
6 Mins 7.26k படித்தவர்கள் 97 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-08-2021
5 Mins 6.73k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-08-2021
5 Mins 6.3k படித்தவர்கள் 89 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 11-08-2021
5 Mins 5.64k படித்தவர்கள் 45 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 13-08-2021
5 Mins 5.31k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 15-08-2021
5 Mins 5.0k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-08-2021
5 Mins 4.6k படித்தவர்கள் 58 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-08-2021
6 Mins 4.54k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 22-08-2021
5 Mins 4.65k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-08-2021
5 Mins 4.44k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-08-2021
5 Mins 4.32k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 29-08-2021
5 Mins 4.33k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-09-2021
6 Mins 4.4k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-09-2021
6 Mins 4.02k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-09-2021
6 Mins 3.88k படித்தவர்கள் 71 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 08-09-2021
5 Mins 3.56k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 10-09-2021
5 Mins 3.74k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-09-2021
5 Mins 3.98k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 15-09-2021
6 Mins 3.63k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 17-09-2021
5 Mins 3.36k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 19-09-2021
5 Mins 3.28k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-09-2021
6 Mins 3.11k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-09-2021
6 Mins 3.2k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 26-09-2021
6 Mins 3.38k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 29-09-2021
5 Mins 3.37k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-10-2021
6 Mins 3.42k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 03-10-2021
5 Mins 3.5k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 06-10-2021
5 Mins 3.08k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-10-2021
5 Mins 3.12k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 10-10-2021
6 Mins 3.25k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-10-2021
6 Mins 2.93k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 15-10-2021
5 Mins 3.13k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 17-10-2021
5 Mins 3.14k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 20-10-2021
5 Mins 3.04k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 22-10-2021
7 Mins 3.09k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 24-10-2021
6 Mins 3.16k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 27-10-2021
7 Mins 3.0k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 29-10-2021
5 Mins 2.73k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 31-10-2021
5 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-11-2021
5 Mins 2.44k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 05-11-2021
6 Mins 2.64k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 07-11-2021
6 Mins 2.7k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 10-11-2021
5 Mins 2.56k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 12-11-2021
6 Mins 2.85k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 14-11-2021
6 Mins 2.81k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 17-11-2021
6 Mins 2.64k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 19-11-2021
6 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 21-11-2021
6 Mins 2.73k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 24-11-2021
5 Mins 2.47k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 26-11-2021
5 Mins 2.59k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 28-11-2021
6 Mins 2.65k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-12-2021
5 Mins 2.32k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 03-12-2021
5 Mins 2.34k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 05-12-2021
5 Mins 2.38k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 08-12-2021
5 Mins 2.19k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 10-12-2021
5 Mins 2.24k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 12-12-2021
6 Mins 2.39k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 15-12-2021
6 Mins 2.23k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 17-12-2021
5 Mins 2.08k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 19-12-2021
5 Mins 2.02k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 22-12-2021
5 Mins 1.9k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 24-12-2021
5 Mins 1.97k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 26-12-2021
5 Mins 1.94k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 29-12-2021
5 Mins 1.9k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 31-12-2021
6 Mins 2.04k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 02-01-2022
6 Mins 2.06k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 05-01-2022
5 Mins 1.85k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 07-01-2022
5 Mins 1.78k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 09-01-2022
5 Mins 1.78k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 12-01-2022
6 Mins 1.63k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 14-01-2022
5 Mins 1.51k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 16-01-2022
6 Mins 1.54k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 19-01-2022
6 Mins 1.46k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 21-01-2022
6 Mins 1.47k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 23-01-2022
5 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 26-01-2022
5 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 28-01-2022
5 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 30-01-2022
5 Mins 1.52k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 02-02-2022
5 Mins 1.48k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 86 04-02-2022
5 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 87 06-02-2022
5 Mins 1.4k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 88 09-02-2022
5 Mins 1.28k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 89 11-02-2022
5 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 90 13-02-2022
5 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 91 16-02-2022
5 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 92 18-02-2022
5 Mins 1.3k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 93 20-02-2022
6 Mins 1.39k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 94 23-02-2022
5 Mins 1.29k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 95 25-02-2022
5 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 96 27-02-2022
5 Mins 1.24k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 97 02-03-2022
5 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 98 04-03-2022
5 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 99 06-03-2022
5 Mins 1.26k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 100 09-03-2022
5 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 101 11-03-2022
5 Mins 1.2k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 102 13-03-2022
6 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 103 16-03-2022
5 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 104 18-03-2022
5 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 105 20-03-2022
5 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 106 23-03-2022
5 Mins 1.09k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 107 25-03-2022
5 Mins 1.08k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 108 27-03-2022
5 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 109 30-03-2022
7 Mins 1.5k படித்தவர்கள் 37 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்