நான்தான் ஔரங்கசீப்

By சாரு நிவேதிதா 3.27 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.6 out of 5 (536 ரேட்டிங்ஸ்)
Historical /Mythology Literature & Fiction Romance Mini-SeriesEnded109 அத்தியாயங்கள்
இந்த நாவல் ஔரங்கசீப்பின் சொல்லப்படாத கதையைச் சொல்கிறது. ஒரு ஃபக்கீராக வாழ விரும்பிய ஔரங்கசீப், எப்படித் தன் சகோதரர்களைக் கொன்றுவிட்டு அரியணை ஏறினார்? ஷாஜஹானின் வாழ்வில் என்னதான் நடந்தது? ஔரங்கசீப் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நடந்தது என்ன? ஔரங்கசீப்பின் காலத்துக்குப் பிறகு மொகலாய சாம்ராஜ்யம் மண்ணோடு மண்ணாக அழிந்து போனதற்கான காரணம் என்ன? சொந்த வாழ்க்கையில் ஔரங்கசீப் எப்படி? விவரிக்கிறது ‘நான்தான் ஔரங்கசீப்’.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
536 ரேட்டிங்ஸ்
4.6 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"vish"

great good

"vijayaraghavan Sivaprakasam"

good excellent

"Mohamed Zulfihar"

Good one

"SRIVARI HOMOEO"

phenomenal, such a great writing in tamil, Tamils will speak about this aft...Read more

6 Mins 24.92k படித்தவர்கள் 168 விவாதங்கள்
முன்கதை 2 30-07-2021
6 Mins 13.48k படித்தவர்கள் 122 விவாதங்கள்
முன்கதை 3 30-07-2021
6 Mins 9.44k படித்தவர்கள் 122 விவாதங்கள்
முன்கதை 4 30-07-2021
8 Mins 7.62k படித்தவர்கள் 87 விவாதங்கள்
முன்கதை 5 31-07-2021
3 Mins 6.27k படித்தவர்கள் 53 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 1 01-08-2021
3 Mins 7.91k படித்தவர்கள் 89 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 04-08-2021
6 Mins 7.01k படித்தவர்கள் 97 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-08-2021
5 Mins 6.51k படித்தவர்கள் 46 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-08-2021
5 Mins 6.11k படித்தவர்கள் 87 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 11-08-2021
5 Mins 5.43k படித்தவர்கள் 44 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 13-08-2021
5 Mins 5.13k படித்தவர்கள் 54 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 15-08-2021
5 Mins 4.84k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 18-08-2021
5 Mins 4.45k படித்தவர்கள் 58 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 20-08-2021
6 Mins 4.4k படித்தவர்கள் 49 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 22-08-2021
5 Mins 4.49k படித்தவர்கள் 42 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 25-08-2021
5 Mins 4.27k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 27-08-2021
5 Mins 4.15k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 29-08-2021
5 Mins 4.2k படித்தவர்கள் 41 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 01-09-2021
6 Mins 4.25k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 03-09-2021
6 Mins 3.87k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 05-09-2021
6 Mins 3.75k படித்தவர்கள் 70 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 08-09-2021
5 Mins 3.44k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 10-09-2021
5 Mins 3.61k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 12-09-2021
5 Mins 3.87k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 15-09-2021
6 Mins 3.53k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 17-09-2021
5 Mins 3.26k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 19-09-2021
5 Mins 3.19k படித்தவர்கள் 35 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 22-09-2021
6 Mins 3.02k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 24-09-2021
6 Mins 3.1k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 26-09-2021
6 Mins 3.28k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 29-09-2021
5 Mins 3.28k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 01-10-2021
6 Mins 3.32k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 03-10-2021
5 Mins 3.4k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 06-10-2021
5 Mins 3.0k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 08-10-2021
5 Mins 3.04k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 10-10-2021
6 Mins 3.16k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-10-2021
6 Mins 2.84k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 15-10-2021
5 Mins 3.05k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 17-10-2021
5 Mins 3.05k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 20-10-2021
5 Mins 2.94k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 22-10-2021
7 Mins 2.99k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 24-10-2021
6 Mins 3.07k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 27-10-2021
7 Mins 2.89k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 29-10-2021
5 Mins 2.64k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 31-10-2021
5 Mins 2.53k படித்தவர்கள் 23 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 03-11-2021
5 Mins 2.36k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 05-11-2021
6 Mins 2.56k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 07-11-2021
6 Mins 2.61k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 10-11-2021
5 Mins 2.48k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 12-11-2021
6 Mins 2.74k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 14-11-2021
6 Mins 2.71k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 17-11-2021
6 Mins 2.54k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 19-11-2021
6 Mins 2.51k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 21-11-2021
6 Mins 2.64k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 24-11-2021
5 Mins 2.4k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 26-11-2021
5 Mins 2.51k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 28-11-2021
6 Mins 2.58k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 01-12-2021
5 Mins 2.25k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 03-12-2021
5 Mins 2.25k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 05-12-2021
5 Mins 2.29k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 08-12-2021
5 Mins 2.11k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 10-12-2021
5 Mins 2.16k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 12-12-2021
6 Mins 2.31k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 15-12-2021
6 Mins 2.16k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 17-12-2021
5 Mins 2.0k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 19-12-2021
5 Mins 1.95k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 22-12-2021
5 Mins 1.83k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 24-12-2021
5 Mins 1.91k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 26-12-2021
5 Mins 1.88k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 29-12-2021
5 Mins 1.84k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 31-12-2021
6 Mins 1.98k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 02-01-2022
6 Mins 1.99k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 05-01-2022
5 Mins 1.78k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 07-01-2022
5 Mins 1.73k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 09-01-2022
5 Mins 1.72k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 12-01-2022
6 Mins 1.57k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 14-01-2022
5 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 16-01-2022
6 Mins 1.49k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 19-01-2022
6 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 21-01-2022
6 Mins 1.41k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 23-01-2022
5 Mins 1.44k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 26-01-2022
5 Mins 1.36k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 28-01-2022
5 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 30-01-2022
5 Mins 1.45k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 02-02-2022
5 Mins 1.42k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 86 04-02-2022
5 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 87 06-02-2022
5 Mins 1.34k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 88 09-02-2022
5 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 89 11-02-2022
5 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 90 13-02-2022
5 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 91 16-02-2022
5 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 92 18-02-2022
5 Mins 1.23k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 93 20-02-2022
6 Mins 1.32k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 94 23-02-2022
5 Mins 1.21k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 95 25-02-2022
5 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 96 27-02-2022
5 Mins 1.16k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 97 02-03-2022
5 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 98 04-03-2022
5 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 99 06-03-2022
5 Mins 1.17k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 100 09-03-2022
5 Mins 1.13k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 101 11-03-2022
5 Mins 1.12k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 102 13-03-2022
6 Mins 1.14k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 103 16-03-2022
5 Mins 1.07k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 104 18-03-2022
5 Mins 1.05k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 105 20-03-2022
5 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 106 23-03-2022
5 Mins 1.01k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 107 25-03-2022
5 Mins 999 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 108 27-03-2022
5 Mins 1.02k படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 109 30-03-2022
7 Mins 1.33k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்