நெடுநேரம்

By பெருமாள் முருகன் 2.63 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (138 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Young adult fiction Mini-SeriesEnded57 அத்தியாயங்கள்
குடும்பத்தின் கடைசிப் பிள்ளையான முருகாசு, தொற்றுக் காலத்தின் பொதுமுடக்க நாட்களில் தன் வீட்டுக்கு வருகிறான். தான் செய்துகொண்டிருந்த வேலையை விட்டுவிட்டு சில காலம் அமைதியாக வீட்டில் இருக்கலாம் என்பது அவன் எண்ணம். சொந்தப் பிரச்சினையால் ஏற்பட்ட மனக்கொந்தளிப்பும் காரணம். வீட்டுக்கு வந்தால் அவன் அம்மாவைக் காணவில்லை என்பதை ஒரு தகவலாகச் சொல்கிறார் அப்பா. தன் பெற்றோர் வாழ்க்கை பற்றி அறிவதும், காணாமல்போன அம்மாவைத் தேடிச் செல்வதுமாக ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்கிறான். அது அகம் சார்ந்த பயணமாகவும் அமைகிறது. அவனது அனுபவங்களாக விரிகிறதுஇந்நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
138 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

மே காசு முருகா சு என்று படித்துக் கொண்டே இருந்ததில் கொஞ்சம் போர் அடிப்பது ப...Read more

"Regina Selvi"

மனதைக் தொட்ட கதை .நன்று மிக நன்றுRead more

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Amudha E"

stories around the daily wages people, their emotions, lifestyle eat.. not...Read more

5 Mins 13.42k படித்தவர்கள் 52 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 06-08-2021
5 Mins 6.25k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-08-2021
5 Mins 5.27k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 06-08-2021
5 Mins 5.01k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 07-08-2021
5 Mins 4.81k படித்தவர்கள் 36 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 08-08-2021
5 Mins 4.72k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 09-08-2021
5 Mins 4.63k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 10-08-2021
5 Mins 4.51k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 11-08-2021
5 Mins 4.25k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-08-2021
5 Mins 4.15k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 13-08-2021
5 Mins 4.53k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 16-08-2021
5 Mins 4.09k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 17-08-2021
5 Mins 3.92k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 18-08-2021
5 Mins 3.93k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-08-2021
5 Mins 4.09k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-08-2021
5 Mins 4.45k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 23-08-2021
5 Mins 4.1k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-08-2021
5 Mins 4.07k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-08-2021
5 Mins 4.0k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 26-08-2021
5 Mins 4.15k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 27-08-2021
5 Mins 4.52k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 30-08-2021
5 Mins 4.14k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 31-08-2021
5 Mins 3.94k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-09-2021
5 Mins 3.85k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 02-09-2021
5 Mins 3.91k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 03-09-2021
5 Mins 4.27k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 06-09-2021
5 Mins 3.99k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 07-09-2021
5 Mins 3.91k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 08-09-2021
5 Mins 3.98k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 09-09-2021
5 Mins 3.85k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 10-09-2021
5 Mins 4.35k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-09-2021
5 Mins 3.95k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 14-09-2021
5 Mins 4.12k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 15-09-2021
5 Mins 4.38k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 16-09-2021
5 Mins 4.8k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 17-09-2021
5 Mins 4.73k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 20-09-2021
5 Mins 4.13k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 21-09-2021
5 Mins 4.53k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 22-09-2021
5 Mins 5.02k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 23-09-2021
5 Mins 4.01k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 24-09-2021
5 Mins 4.53k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 27-09-2021
5 Mins 3.99k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 28-09-2021
5 Mins 4.08k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 29-09-2021
5 Mins 4.55k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 30-09-2021
5 Mins 5.05k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-10-2021
5 Mins 5.41k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 04-10-2021
5 Mins 5.12k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 05-10-2021
5 Mins 4.71k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 06-10-2021
5 Mins 4.45k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 07-10-2021
5 Mins 4.68k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 08-10-2021
5 Mins 4.92k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 11-10-2021
5 Mins 4.37k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 12-10-2021
5 Mins 4.73k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 13-10-2021
5 Mins 4.57k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 14-10-2021
5 Mins 4.71k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 15-10-2021
5 Mins 5.52k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 18-10-2021
5 Mins 4.98k படித்தவர்கள் 81 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்