நெடுநேரம்

By பெருமாள் முருகன் 3.02 லட்சம் படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (146 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Young adult fiction Mini-SeriesEnded57 அத்தியாயங்கள்
குடும்பத்தின் கடைசிப் பிள்ளையான முருகாசு, தொற்றுக் காலத்தின் பொதுமுடக்க நாட்களில் தன் வீட்டுக்கு வருகிறான். தான் செய்துகொண்டிருந்த வேலையை விட்டுவிட்டு சில காலம் அமைதியாக வீட்டில் இருக்கலாம் என்பது அவன் எண்ணம். சொந்தப் பிரச்சினையால் ஏற்பட்ட மனக்கொந்தளிப்பும் காரணம். வீட்டுக்கு வந்தால் அவன் அம்மாவைக் காணவில்லை என்பதை ஒரு தகவலாகச் சொல்கிறார் அப்பா. தன் பெற்றோர் வாழ்க்கை பற்றி அறிவதும், காணாமல்போன அம்மாவைத் தேடிச் செல்வதுமாக ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்கிறான். அது அகம் சார்ந்த பயணமாகவும் அமைகிறது. அவனது அனுபவங்களாக விரிகிறதுஇந்நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
146 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

மே காசு முருகா சு என்று படித்துக் கொண்டே இருந்ததில் கொஞ்சம் போர் அடிப்பது ப...Read more

"Regina Selvi"

மனதைக் தொட்ட கதை .நன்று மிக நன்றுRead more

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"Amudha E"

stories around the daily wages people, their emotions, lifestyle eat.. not...Read more

5 Mins 15.41k படித்தவர்கள் 55 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 06-08-2021
5 Mins 7.29k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-08-2021
5 Mins 6.14k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 06-08-2021
5 Mins 5.82k படித்தவர்கள் 31 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 07-08-2021
5 Mins 5.6k படித்தவர்கள் 38 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 08-08-2021
5 Mins 5.48k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 09-08-2021
5 Mins 5.43k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 10-08-2021
5 Mins 5.25k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 11-08-2021
5 Mins 4.94k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-08-2021
5 Mins 4.85k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 13-08-2021
5 Mins 5.24k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 16-08-2021
5 Mins 4.78k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 17-08-2021
5 Mins 4.56k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 18-08-2021
5 Mins 4.54k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-08-2021
5 Mins 4.73k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-08-2021
5 Mins 5.09k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 23-08-2021
5 Mins 4.76k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-08-2021
5 Mins 4.77k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-08-2021
5 Mins 4.67k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 26-08-2021
5 Mins 4.83k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 27-08-2021
5 Mins 5.22k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 30-08-2021
5 Mins 4.85k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 31-08-2021
5 Mins 4.6k படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-09-2021
5 Mins 4.49k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 02-09-2021
5 Mins 4.53k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 03-09-2021
5 Mins 4.92k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 06-09-2021
5 Mins 4.61k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 07-09-2021
5 Mins 4.53k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 08-09-2021
5 Mins 4.61k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 09-09-2021
5 Mins 4.49k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 10-09-2021
5 Mins 4.95k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-09-2021
5 Mins 4.55k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 14-09-2021
5 Mins 4.74k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 15-09-2021
5 Mins 4.99k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 16-09-2021
5 Mins 5.4k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 17-09-2021
5 Mins 5.3k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 20-09-2021
5 Mins 4.74k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 21-09-2021
5 Mins 5.21k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 22-09-2021
5 Mins 5.69k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 23-09-2021
5 Mins 4.62k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 24-09-2021
5 Mins 5.1k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 27-09-2021
5 Mins 4.58k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 28-09-2021
5 Mins 4.66k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 29-09-2021
5 Mins 5.14k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 30-09-2021
5 Mins 5.63k படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-10-2021
5 Mins 6.01k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 04-10-2021
5 Mins 5.72k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 05-10-2021
5 Mins 5.29k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 06-10-2021
5 Mins 5.03k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 07-10-2021
5 Mins 5.27k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 08-10-2021
5 Mins 5.48k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 11-10-2021
5 Mins 4.95k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 12-10-2021
5 Mins 5.3k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 13-10-2021
5 Mins 5.12k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 14-10-2021
5 Mins 5.28k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 15-10-2021
5 Mins 6.17k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 18-10-2021
5 Mins 6.13k படித்தவர்கள் 91 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்