நெடுநேரம்

By பெருமாள் முருகன் 318.22k படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (152 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Young adult fiction Mini-SeriesEnded57 அத்தியாயங்கள்
குடும்பத்தின் கடைசிப் பிள்ளையான முருகாசு, தொற்றுக் காலத்தின் பொதுமுடக்க நாட்களில் தன் வீட்டுக்கு வருகிறான். தான் செய்துகொண்டிருந்த வேலையை விட்டுவிட்டு சில காலம் அமைதியாக வீட்டில் இருக்கலாம் என்பது அவன் எண்ணம். சொந்தப் பிரச்சினையால் ஏற்பட்ட மனக்கொந்தளிப்பும் காரணம். வீட்டுக்கு வந்தால் அவன் அம்மாவைக் காணவில்லை என்பதை ஒரு தகவலாகச் சொல்கிறார் அப்பா. தன் பெற்றோர் வாழ்க்கை பற்றி அறிவதும், காணாமல்போன அம்மாவைத் தேடிச் செல்வதுமாக ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்கிறான். அது அகம் சார்ந்த பயணமாகவும் அமைகிறது. அவனது அனுபவங்களாக விரிகிறதுஇந்நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
152 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

மே காசு முருகா சு என்று படித்துக் கொண்டே இருந்ததில் கொஞ்சம் போர் அடிப்பது ப...Read more

"Regina Selvi"

மனதைக் தொட்ட கதை .நன்று மிக நன்றுRead more

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"kousalyadevi chandrasekar"

interesting story

5 Mins 16.23k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 06-08-2021
5 Mins 7.73k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-08-2021
5 Mins 6.53k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 06-08-2021
5 Mins 6.16k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 07-08-2021
5 Mins 5.93k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 08-08-2021
5 Mins 5.84k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 09-08-2021
5 Mins 5.77k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 10-08-2021
5 Mins 5.56k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 11-08-2021
5 Mins 5.22k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-08-2021
5 Mins 5.12k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 13-08-2021
5 Mins 5.54k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 16-08-2021
5 Mins 5.09k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 17-08-2021
5 Mins 4.86k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 18-08-2021
5 Mins 4.81k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-08-2021
5 Mins 5.0k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-08-2021
5 Mins 5.38k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 23-08-2021
5 Mins 5.03k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-08-2021
5 Mins 5.04k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-08-2021
5 Mins 4.93k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 26-08-2021
5 Mins 5.09k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 27-08-2021
5 Mins 5.49k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 30-08-2021
5 Mins 5.12k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 31-08-2021
5 Mins 4.87k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-09-2021
5 Mins 4.75k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 02-09-2021
5 Mins 4.78k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 03-09-2021
5 Mins 5.16k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 06-09-2021
5 Mins 4.86k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 07-09-2021
5 Mins 4.77k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 08-09-2021
5 Mins 4.86k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 09-09-2021
5 Mins 4.75k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 10-09-2021
5 Mins 5.19k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-09-2021
5 Mins 4.81k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 14-09-2021
5 Mins 4.98k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 15-09-2021
5 Mins 5.23k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 16-09-2021
5 Mins 5.64k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 17-09-2021
5 Mins 5.53k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 20-09-2021
5 Mins 4.99k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 21-09-2021
5 Mins 5.46k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 22-09-2021
5 Mins 5.95k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 23-09-2021
5 Mins 4.86k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 24-09-2021
5 Mins 5.34k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 27-09-2021
5 Mins 4.82k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 28-09-2021
5 Mins 4.92k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 29-09-2021
5 Mins 5.38k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 30-09-2021
5 Mins 5.88k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-10-2021
5 Mins 6.26k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 04-10-2021
5 Mins 5.95k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 05-10-2021
5 Mins 5.51k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 06-10-2021
5 Mins 5.26k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 07-10-2021
5 Mins 5.5k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 08-10-2021
5 Mins 5.73k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 11-10-2021
5 Mins 5.2k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 12-10-2021
5 Mins 5.53k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 13-10-2021
5 Mins 5.34k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 14-10-2021
5 Mins 5.5k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 15-10-2021
5 Mins 6.41k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 18-10-2021
5 Mins 6.53k படித்தவர்கள் 98 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்