நெடுநேரம்

By பெருமாள் முருகன் 316.52k படித்தவர்கள் | 4.2 out of 5 (152 ரேட்டிங்ஸ்)
Literature & Fiction Young adult fiction Mini-SeriesEnded57 அத்தியாயங்கள்
குடும்பத்தின் கடைசிப் பிள்ளையான முருகாசு, தொற்றுக் காலத்தின் பொதுமுடக்க நாட்களில் தன் வீட்டுக்கு வருகிறான். தான் செய்துகொண்டிருந்த வேலையை விட்டுவிட்டு சில காலம் அமைதியாக வீட்டில் இருக்கலாம் என்பது அவன் எண்ணம். சொந்தப் பிரச்சினையால் ஏற்பட்ட மனக்கொந்தளிப்பும் காரணம். வீட்டுக்கு வந்தால் அவன் அம்மாவைக் காணவில்லை என்பதை ஒரு தகவலாகச் சொல்கிறார் அப்பா. தன் பெற்றோர் வாழ்க்கை பற்றி அறிவதும், காணாமல்போன அம்மாவைத் தேடிச் செல்வதுமாக ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்கிறான். அது அகம் சார்ந்த பயணமாகவும் அமைகிறது. அவனது அனுபவங்களாக விரிகிறதுஇந்நாவல்.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
152 ரேட்டிங்ஸ்
4.2 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"Anonymous"

மே காசு முருகா சு என்று படித்துக் கொண்டே இருந்ததில் கொஞ்சம் போர் அடிப்பது ப...Read more

"Regina Selvi"

மனதைக் தொட்ட கதை .நன்று மிக நன்றுRead more

"VAI RAJASEKAR"

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

"kousalyadevi chandrasekar"

interesting story

5 Mins 16.15k படித்தவர்கள் 57 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 06-08-2021
5 Mins 7.69k படித்தவர்கள் 33 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 06-08-2021
5 Mins 6.48k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 06-08-2021
5 Mins 6.13k படித்தவர்கள் 32 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 07-08-2021
5 Mins 5.9k படித்தவர்கள் 40 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 08-08-2021
5 Mins 5.8k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 09-08-2021
5 Mins 5.73k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 10-08-2021
5 Mins 5.53k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 11-08-2021
5 Mins 5.19k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 12-08-2021
5 Mins 5.09k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 13-08-2021
5 Mins 5.5k படித்தவர்கள் 30 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 16-08-2021
5 Mins 5.05k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 17-08-2021
5 Mins 4.83k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 18-08-2021
5 Mins 4.78k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 19-08-2021
5 Mins 4.97k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 20-08-2021
5 Mins 5.36k படித்தவர்கள் 20 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 23-08-2021
5 Mins 5.0k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 24-08-2021
5 Mins 5.0k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 25-08-2021
5 Mins 4.9k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 26-08-2021
5 Mins 5.07k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 27-08-2021
5 Mins 5.46k படித்தவர்கள் 29 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 30-08-2021
5 Mins 5.09k படித்தவர்கள் 28 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 31-08-2021
5 Mins 4.84k படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 01-09-2021
5 Mins 4.72k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 02-09-2021
5 Mins 4.76k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 03-09-2021
5 Mins 5.14k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 06-09-2021
5 Mins 4.84k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 07-09-2021
5 Mins 4.74k படித்தவர்கள் 15 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 08-09-2021
5 Mins 4.84k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 09-09-2021
5 Mins 4.73k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 10-09-2021
5 Mins 5.17k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 13-09-2021
5 Mins 4.77k படித்தவர்கள் 12 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 14-09-2021
5 Mins 4.95k படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 15-09-2021
5 Mins 5.2k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 16-09-2021
5 Mins 5.61k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 17-09-2021
5 Mins 5.51k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 20-09-2021
5 Mins 4.96k படித்தவர்கள் 21 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 21-09-2021
5 Mins 5.44k படித்தவர்கள் 27 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 22-09-2021
5 Mins 5.92k படித்தவர்கள் 26 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 23-09-2021
5 Mins 4.83k படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 24-09-2021
5 Mins 5.32k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 27-09-2021
5 Mins 4.8k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 28-09-2021
5 Mins 4.89k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 29-09-2021
5 Mins 5.36k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 30-09-2021
5 Mins 5.86k படித்தவர்கள் 8 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 01-10-2021
5 Mins 6.23k படித்தவர்கள் 16 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 04-10-2021
5 Mins 5.93k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 05-10-2021
5 Mins 5.49k படித்தவர்கள் 17 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 06-10-2021
5 Mins 5.23k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 07-10-2021
5 Mins 5.47k படித்தவர்கள் 10 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 08-10-2021
5 Mins 5.7k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 11-10-2021
5 Mins 5.17k படித்தவர்கள் 11 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 12-10-2021
5 Mins 5.5k படித்தவர்கள் 14 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 13-10-2021
5 Mins 5.32k படித்தவர்கள் 22 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 14-10-2021
5 Mins 5.48k படித்தவர்கள் 19 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 15-10-2021
5 Mins 6.38k படித்தவர்கள் 18 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 18-10-2021
5 Mins 6.49k படித்தவர்கள் 98 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்