என் சரித்திரம்

By உ.வே.சாமிநாதையர் 31.76k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (24 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Autobiography Mini-SeriesEnded122 அத்தியாயங்கள்
‘தமிழ்த் தாத்தா’ உ.வே.சா. எழுதிய தன்வரலாற்று நூல் இது. இன்றைய தலைமுறைக்கான பெரும் சொத்துகளைத் தேடித்தந்த உ.வே.சா., தமிழின் அரும்பெரும் நூல்கள் எப்படியெல்லாம் மீட்கப்பட்டன என்பதை சுவாரஸ்யமாக விளக்குகிறார். பதிப்பிக்கப்பட்ட பேரறிவுப் புத்தகங்களை வாசிக்கும் நாம், அவை தமிழ்த் தாத்தாவால் எப்படி மறுசீரமைக்கப்பட்டன என்பதை அறிய வேண்டியது நம் வரலாற்றுக் கடமை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
24 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"sena"

good read and too good

"intellect"

Interesting read

"Anonymous"

அற்புதமான தன்வரலாற்று நூல்

"Lata Vasudevan"

அருமையான தொடர். தமிழ் தாத்தா வின் சுய சரித்திரம்.Read more

6 Mins 2.62k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-11-2021
4 Mins 1.22k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 08-11-2021
5 Mins 954 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-11-2021
4 Mins 855 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 08-11-2021
3 Mins 768 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 08-11-2021
7 Mins 702 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 08-11-2021
6 Mins 659 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 08-11-2021
4 Mins 499 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 08-11-2021
5 Mins 476 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 08-11-2021
6 Mins 468 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 09-11-2021
4 Mins 429 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 09-11-2021
5 Mins 415 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-11-2021
3 Mins 397 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 09-11-2021
5 Mins 369 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 09-11-2021
5 Mins 351 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 09-11-2021
5 Mins 360 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 09-11-2021
6 Mins 349 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 09-11-2021
4 Mins 322 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 09-11-2021
5 Mins 313 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 09-11-2021
6 Mins 317 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 09-11-2021
4 Mins 291 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-11-2021
6 Mins 301 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 09-11-2021
6 Mins 295 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 09-11-2021
4 Mins 295 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 09-11-2021
7 Mins 293 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 09-11-2021
5 Mins 263 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 09-11-2021
6 Mins 242 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 09-11-2021
5 Mins 248 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 09-11-2021
5 Mins 243 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 09-11-2021
5 Mins 272 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 09-11-2021
6 Mins 275 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 09-11-2021
5 Mins 267 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 09-11-2021
5 Mins 232 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 09-11-2021
4 Mins 214 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 09-11-2021
5 Mins 232 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 09-11-2021
5 Mins 257 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 09-11-2021
5 Mins 221 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 09-11-2021
5 Mins 201 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 09-11-2021
5 Mins 209 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 09-11-2021
5 Mins 226 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 09-11-2021
4 Mins 213 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 09-11-2021
4 Mins 217 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 09-11-2021
5 Mins 232 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 09-11-2021
5 Mins 219 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 09-11-2021
6 Mins 239 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 09-11-2021
5 Mins 209 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 09-11-2021
4 Mins 190 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 09-11-2021
6 Mins 187 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 09-11-2021
5 Mins 209 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 09-11-2021
5 Mins 217 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 09-11-2021
5 Mins 206 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 09-11-2021
5 Mins 183 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 09-11-2021
5 Mins 180 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 09-11-2021
5 Mins 176 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 09-11-2021
5 Mins 174 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 09-11-2021
5 Mins 179 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 09-11-2021
4 Mins 193 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 09-11-2021
6 Mins 185 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 09-11-2021
5 Mins 178 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 09-11-2021
5 Mins 176 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 09-11-2021
5 Mins 174 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 09-11-2021
5 Mins 181 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 09-11-2021
5 Mins 184 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 09-11-2021
4 Mins 170 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 09-11-2021
4 Mins 185 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 09-11-2021
5 Mins 174 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 09-11-2021
4 Mins 179 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 09-11-2021
5 Mins 173 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 09-11-2021
3 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 09-11-2021
4 Mins 156 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 09-11-2021
4 Mins 168 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 09-11-2021
4 Mins 168 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 09-11-2021
4 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 09-11-2021
4 Mins 163 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 09-11-2021
4 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 09-11-2021
4 Mins 163 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 09-11-2021
5 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 09-11-2021
5 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 09-11-2021
4 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 09-11-2021
5 Mins 155 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 09-11-2021
4 Mins 148 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 09-11-2021
6 Mins 150 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 09-11-2021
6 Mins 160 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 09-11-2021
4 Mins 152 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 09-11-2021
5 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 86 09-11-2021
6 Mins 141 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 87 09-11-2021
5 Mins 145 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 88 09-11-2021
5 Mins 147 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 89 09-11-2021
7 Mins 153 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 90 09-11-2021
5 Mins 150 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 91 09-11-2021
4 Mins 157 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 92 09-11-2021
6 Mins 153 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 93 09-11-2021
6 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 94 09-11-2021
7 Mins 137 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 95 09-11-2021
5 Mins 141 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 96 09-11-2021
6 Mins 139 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 97 09-11-2021
7 Mins 143 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 98 09-11-2021
4 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 99 09-11-2021
5 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 100 09-11-2021
4 Mins 147 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 101 09-11-2021
6 Mins 154 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 102 09-11-2021
5 Mins 158 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 103 09-11-2021
5 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 104 09-11-2021
5 Mins 155 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 105 09-11-2021
6 Mins 144 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 106 09-11-2021
4 Mins 139 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 107 09-11-2021
5 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 108 09-11-2021
5 Mins 138 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 109 09-11-2021
5 Mins 154 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 110 09-11-2021
6 Mins 148 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 111 09-11-2021
6 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 112 09-11-2021
6 Mins 139 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 113 09-11-2021
7 Mins 145 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 114 09-11-2021
5 Mins 141 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 115 09-11-2021
5 Mins 150 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 116 09-11-2021
6 Mins 163 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 117 09-11-2021
5 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 118 09-11-2021
6 Mins 151 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 119 09-11-2021
5 Mins 145 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 120 09-11-2021
5 Mins 150 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 121 09-11-2021
5 Mins 190 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 122 09-11-2021
5 Mins 344 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்