என் சரித்திரம்

By உ.வே.சாமிநாதையர் 23,916 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (22 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Autobiography Mini-SeriesEnded122 அத்தியாயங்கள்
‘தமிழ்த் தாத்தா’ உ.வே.சா. எழுதிய தன்வரலாற்று நூல் இது. இன்றைய தலைமுறைக்கான பெரும் சொத்துகளைத் தேடித்தந்த உ.வே.சா., தமிழின் அரும்பெரும் நூல்கள் எப்படியெல்லாம் மீட்கப்பட்டன என்பதை சுவாரஸ்யமாக விளக்குகிறார். பதிப்பிக்கப்பட்ட பேரறிவுப் புத்தகங்களை வாசிக்கும் நாம், அவை தமிழ்த் தாத்தாவால் எப்படி மறுசீரமைக்கப்பட்டன என்பதை அறிய வேண்டியது நம் வரலாற்றுக் கடமை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
22 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"sena"

good read and too good

"intellect"

Interesting read

"Anonymous"

அற்புதமான தன்வரலாற்று நூல்

"Lata Vasudevan"

அருமையான தொடர். தமிழ் தாத்தா வின் சுய சரித்திரம்.Read more

6 Mins 2.1k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-11-2021
4 Mins 975 படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 08-11-2021
5 Mins 782 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-11-2021
4 Mins 680 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 08-11-2021
3 Mins 601 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 08-11-2021
7 Mins 554 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 08-11-2021
6 Mins 522 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 08-11-2021
4 Mins 379 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 08-11-2021
5 Mins 377 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 08-11-2021
6 Mins 360 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 09-11-2021
4 Mins 327 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 09-11-2021
5 Mins 324 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-11-2021
3 Mins 304 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 09-11-2021
5 Mins 286 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 09-11-2021
5 Mins 267 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 09-11-2021
5 Mins 282 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 09-11-2021
6 Mins 278 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 09-11-2021
4 Mins 243 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 09-11-2021
5 Mins 236 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 09-11-2021
6 Mins 236 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 09-11-2021
4 Mins 219 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-11-2021
6 Mins 232 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 09-11-2021
6 Mins 226 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 09-11-2021
4 Mins 220 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 09-11-2021
7 Mins 215 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 09-11-2021
5 Mins 194 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 09-11-2021
6 Mins 171 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 09-11-2021
5 Mins 180 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 09-11-2021
5 Mins 179 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 09-11-2021
5 Mins 200 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 09-11-2021
6 Mins 210 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 09-11-2021
5 Mins 205 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 09-11-2021
5 Mins 170 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 09-11-2021
4 Mins 160 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 09-11-2021
5 Mins 165 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 09-11-2021
5 Mins 185 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 09-11-2021
5 Mins 168 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 09-11-2021
5 Mins 150 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 09-11-2021
5 Mins 151 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 09-11-2021
5 Mins 165 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 09-11-2021
4 Mins 149 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 09-11-2021
4 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 09-11-2021
5 Mins 178 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 09-11-2021
5 Mins 161 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 09-11-2021
6 Mins 175 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 09-11-2021
5 Mins 155 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 09-11-2021
4 Mins 142 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 09-11-2021
6 Mins 141 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 09-11-2021
5 Mins 162 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 09-11-2021
5 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 09-11-2021
5 Mins 149 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 09-11-2021
5 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 09-11-2021
5 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 09-11-2021
5 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 09-11-2021
5 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 09-11-2021
5 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 09-11-2021
4 Mins 147 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 09-11-2021
6 Mins 148 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 09-11-2021
5 Mins 135 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 09-11-2021
5 Mins 132 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 09-11-2021
5 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 09-11-2021
5 Mins 139 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 09-11-2021
5 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 09-11-2021
4 Mins 129 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 09-11-2021
4 Mins 134 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 09-11-2021
5 Mins 124 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 09-11-2021
4 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 09-11-2021
5 Mins 124 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 09-11-2021
3 Mins 111 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 09-11-2021
4 Mins 118 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 09-11-2021
4 Mins 118 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 09-11-2021
4 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 09-11-2021
4 Mins 116 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 09-11-2021
4 Mins 119 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 09-11-2021
4 Mins 111 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 09-11-2021
4 Mins 117 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 09-11-2021
5 Mins 119 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 09-11-2021
5 Mins 123 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 09-11-2021
4 Mins 112 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 09-11-2021
5 Mins 113 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 09-11-2021
4 Mins 112 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 09-11-2021
6 Mins 109 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 09-11-2021
6 Mins 119 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 09-11-2021
4 Mins 114 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 09-11-2021
5 Mins 102 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 86 09-11-2021
6 Mins 103 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 87 09-11-2021
5 Mins 102 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 88 09-11-2021
5 Mins 106 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 89 09-11-2021
7 Mins 108 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 90 09-11-2021
5 Mins 106 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 91 09-11-2021
4 Mins 112 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 92 09-11-2021
6 Mins 111 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 93 09-11-2021
6 Mins 110 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 94 09-11-2021
7 Mins 97 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 95 09-11-2021
5 Mins 96 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 96 09-11-2021
6 Mins 97 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 97 09-11-2021
7 Mins 101 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 98 09-11-2021
4 Mins 97 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 99 09-11-2021
5 Mins 97 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 100 09-11-2021
4 Mins 103 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 101 09-11-2021
6 Mins 107 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 102 09-11-2021
5 Mins 109 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 103 09-11-2021
5 Mins 112 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 104 09-11-2021
5 Mins 107 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 105 09-11-2021
6 Mins 104 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 106 09-11-2021
4 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 107 09-11-2021
5 Mins 97 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 108 09-11-2021
5 Mins 89 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 109 09-11-2021
5 Mins 102 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 110 09-11-2021
6 Mins 96 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 111 09-11-2021
6 Mins 92 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 112 09-11-2021
6 Mins 93 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 113 09-11-2021
7 Mins 96 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 114 09-11-2021
5 Mins 102 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 115 09-11-2021
5 Mins 102 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 116 09-11-2021
6 Mins 107 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 117 09-11-2021
5 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 118 09-11-2021
6 Mins 101 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 119 09-11-2021
5 Mins 100 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 120 09-11-2021
5 Mins 104 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 121 09-11-2021
5 Mins 136 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 122 09-11-2021
5 Mins 265 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்