என் சரித்திரம்

By உ.வே.சாமிநாதையர் 31.3k படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (24 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Autobiography Mini-SeriesEnded122 அத்தியாயங்கள்
‘தமிழ்த் தாத்தா’ உ.வே.சா. எழுதிய தன்வரலாற்று நூல் இது. இன்றைய தலைமுறைக்கான பெரும் சொத்துகளைத் தேடித்தந்த உ.வே.சா., தமிழின் அரும்பெரும் நூல்கள் எப்படியெல்லாம் மீட்கப்பட்டன என்பதை சுவாரஸ்யமாக விளக்குகிறார். பதிப்பிக்கப்பட்ட பேரறிவுப் புத்தகங்களை வாசிக்கும் நாம், அவை தமிழ்த் தாத்தாவால் எப்படி மறுசீரமைக்கப்பட்டன என்பதை அறிய வேண்டியது நம் வரலாற்றுக் கடமை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
24 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"sena"

good read and too good

"intellect"

Interesting read

"Anonymous"

அற்புதமான தன்வரலாற்று நூல்

"Lata Vasudevan"

அருமையான தொடர். தமிழ் தாத்தா வின் சுய சரித்திரம்.Read more

6 Mins 2.57k படித்தவர்கள் 25 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-11-2021
4 Mins 1.19k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 08-11-2021
5 Mins 938 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-11-2021
4 Mins 836 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 08-11-2021
3 Mins 755 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 08-11-2021
7 Mins 691 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 08-11-2021
6 Mins 646 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 08-11-2021
4 Mins 481 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 08-11-2021
5 Mins 466 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 08-11-2021
6 Mins 458 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 09-11-2021
4 Mins 422 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 09-11-2021
5 Mins 408 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-11-2021
3 Mins 393 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 09-11-2021
5 Mins 365 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 09-11-2021
5 Mins 343 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 09-11-2021
5 Mins 353 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 09-11-2021
6 Mins 344 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 09-11-2021
4 Mins 318 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 09-11-2021
5 Mins 311 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 09-11-2021
6 Mins 313 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 09-11-2021
4 Mins 289 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-11-2021
6 Mins 299 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 09-11-2021
6 Mins 293 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 09-11-2021
4 Mins 292 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 09-11-2021
7 Mins 292 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 09-11-2021
5 Mins 262 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 09-11-2021
6 Mins 240 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 09-11-2021
5 Mins 246 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 09-11-2021
5 Mins 240 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 09-11-2021
5 Mins 270 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 09-11-2021
6 Mins 273 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 09-11-2021
5 Mins 265 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 09-11-2021
5 Mins 230 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 09-11-2021
4 Mins 213 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 09-11-2021
5 Mins 229 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 09-11-2021
5 Mins 254 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 09-11-2021
5 Mins 219 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 09-11-2021
5 Mins 198 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 09-11-2021
5 Mins 207 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 09-11-2021
5 Mins 224 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 09-11-2021
4 Mins 209 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 09-11-2021
4 Mins 213 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 09-11-2021
5 Mins 229 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 09-11-2021
5 Mins 217 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 09-11-2021
6 Mins 237 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 09-11-2021
5 Mins 207 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 09-11-2021
4 Mins 189 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 09-11-2021
6 Mins 185 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 09-11-2021
5 Mins 208 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 09-11-2021
5 Mins 216 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 09-11-2021
5 Mins 204 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 09-11-2021
5 Mins 181 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 09-11-2021
5 Mins 177 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 09-11-2021
5 Mins 174 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 09-11-2021
5 Mins 171 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 09-11-2021
5 Mins 177 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 09-11-2021
4 Mins 190 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 09-11-2021
6 Mins 184 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 09-11-2021
5 Mins 177 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 09-11-2021
5 Mins 174 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 09-11-2021
5 Mins 173 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 09-11-2021
5 Mins 180 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 09-11-2021
5 Mins 183 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 09-11-2021
4 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 09-11-2021
4 Mins 184 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 09-11-2021
5 Mins 172 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 09-11-2021
4 Mins 177 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 09-11-2021
5 Mins 170 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 09-11-2021
3 Mins 150 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 09-11-2021
4 Mins 155 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 09-11-2021
4 Mins 165 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 09-11-2021
4 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 09-11-2021
4 Mins 160 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 09-11-2021
4 Mins 162 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 09-11-2021
4 Mins 152 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 09-11-2021
4 Mins 161 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 09-11-2021
5 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 09-11-2021
5 Mins 164 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 09-11-2021
4 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 09-11-2021
5 Mins 152 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 09-11-2021
4 Mins 145 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 09-11-2021
6 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 09-11-2021
6 Mins 158 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 09-11-2021
4 Mins 151 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 09-11-2021
5 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 86 09-11-2021
6 Mins 140 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 87 09-11-2021
5 Mins 144 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 88 09-11-2021
5 Mins 146 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 89 09-11-2021
7 Mins 149 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 90 09-11-2021
5 Mins 147 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 91 09-11-2021
4 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 92 09-11-2021
6 Mins 151 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 93 09-11-2021
6 Mins 151 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 94 09-11-2021
7 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 95 09-11-2021
5 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 96 09-11-2021
6 Mins 138 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 97 09-11-2021
7 Mins 142 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 98 09-11-2021
4 Mins 134 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 99 09-11-2021
5 Mins 134 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 100 09-11-2021
4 Mins 144 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 101 09-11-2021
6 Mins 153 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 102 09-11-2021
5 Mins 156 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 103 09-11-2021
5 Mins 154 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 104 09-11-2021
5 Mins 153 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 105 09-11-2021
6 Mins 142 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 106 09-11-2021
4 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 107 09-11-2021
5 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 108 09-11-2021
5 Mins 137 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 109 09-11-2021
5 Mins 151 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 110 09-11-2021
6 Mins 147 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 111 09-11-2021
6 Mins 140 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 112 09-11-2021
6 Mins 136 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 113 09-11-2021
7 Mins 143 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 114 09-11-2021
5 Mins 138 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 115 09-11-2021
5 Mins 148 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 116 09-11-2021
6 Mins 159 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 117 09-11-2021
5 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 118 09-11-2021
6 Mins 148 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 119 09-11-2021
5 Mins 142 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 120 09-11-2021
5 Mins 148 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 121 09-11-2021
5 Mins 188 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 122 09-11-2021
5 Mins 336 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்