என் சரித்திரம்

By உ.வே.சாமிநாதையர் 28,721 படித்தவர்கள் | 4.5 out of 5 (24 ரேட்டிங்ஸ்)
Non Fiction Autobiography Mini-SeriesEnded122 அத்தியாயங்கள்
‘தமிழ்த் தாத்தா’ உ.வே.சா. எழுதிய தன்வரலாற்று நூல் இது. இன்றைய தலைமுறைக்கான பெரும் சொத்துகளைத் தேடித்தந்த உ.வே.சா., தமிழின் அரும்பெரும் நூல்கள் எப்படியெல்லாம் மீட்கப்பட்டன என்பதை சுவாரஸ்யமாக விளக்குகிறார். பதிப்பிக்கப்பட்ட பேரறிவுப் புத்தகங்களை வாசிக்கும் நாம், அவை தமிழ்த் தாத்தாவால் எப்படி மறுசீரமைக்கப்பட்டன என்பதை அறிய வேண்டியது நம் வரலாற்றுக் கடமை.
கருத்துகள்/மதிப்பீடுகள் மற்றும் மதிப்புரைகள்
24 ரேட்டிங்ஸ்
4.5 out of 5
சமீபத்திய நடவடிக்கை
"sena"

good read and too good

"intellect"

Interesting read

"Anonymous"

அற்புதமான தன்வரலாற்று நூல்

"Lata Vasudevan"

அருமையான தொடர். தமிழ் தாத்தா வின் சுய சரித்திரம்.Read more

6 Mins 2.4k படித்தவர்கள் 24 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 2 08-11-2021
4 Mins 1.11k படித்தவர்கள் 13 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 3 08-11-2021
5 Mins 879 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 4 08-11-2021
4 Mins 779 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 5 08-11-2021
3 Mins 698 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 6 08-11-2021
7 Mins 639 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 7 08-11-2021
6 Mins 604 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 8 08-11-2021
4 Mins 447 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 9 08-11-2021
5 Mins 431 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 10 08-11-2021
6 Mins 423 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 11 09-11-2021
4 Mins 387 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 12 09-11-2021
5 Mins 377 படித்தவர்கள் 9 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 13 09-11-2021
3 Mins 361 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 14 09-11-2021
5 Mins 334 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 15 09-11-2021
5 Mins 314 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 16 09-11-2021
5 Mins 326 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 17 09-11-2021
6 Mins 321 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 18 09-11-2021
4 Mins 291 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 19 09-11-2021
5 Mins 290 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 20 09-11-2021
6 Mins 288 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 21 09-11-2021
4 Mins 267 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 22 09-11-2021
6 Mins 281 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 23 09-11-2021
6 Mins 273 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 24 09-11-2021
4 Mins 273 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 25 09-11-2021
7 Mins 265 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 26 09-11-2021
5 Mins 244 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 27 09-11-2021
6 Mins 220 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 28 09-11-2021
5 Mins 229 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 29 09-11-2021
5 Mins 224 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 30 09-11-2021
5 Mins 250 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 31 09-11-2021
6 Mins 256 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 32 09-11-2021
5 Mins 248 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 33 09-11-2021
5 Mins 207 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 34 09-11-2021
4 Mins 195 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 35 09-11-2021
5 Mins 206 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 36 09-11-2021
5 Mins 234 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 37 09-11-2021
5 Mins 202 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 38 09-11-2021
5 Mins 183 படித்தவர்கள் 6 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 39 09-11-2021
5 Mins 190 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 40 09-11-2021
5 Mins 202 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 41 09-11-2021
4 Mins 188 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 42 09-11-2021
4 Mins 195 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 43 09-11-2021
5 Mins 211 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 44 09-11-2021
5 Mins 194 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 45 09-11-2021
6 Mins 213 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 46 09-11-2021
5 Mins 183 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 47 09-11-2021
4 Mins 170 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 48 09-11-2021
6 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 49 09-11-2021
5 Mins 189 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 50 09-11-2021
5 Mins 198 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 51 09-11-2021
5 Mins 182 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 52 09-11-2021
5 Mins 169 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 53 09-11-2021
5 Mins 163 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 54 09-11-2021
5 Mins 156 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 55 09-11-2021
5 Mins 151 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 56 09-11-2021
5 Mins 161 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 57 09-11-2021
4 Mins 174 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 58 09-11-2021
6 Mins 170 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 59 09-11-2021
5 Mins 161 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 60 09-11-2021
5 Mins 159 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 61 09-11-2021
5 Mins 156 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 62 09-11-2021
5 Mins 163 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 63 09-11-2021
5 Mins 163 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 64 09-11-2021
4 Mins 151 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 65 09-11-2021
4 Mins 166 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 66 09-11-2021
5 Mins 152 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 67 09-11-2021
4 Mins 162 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 68 09-11-2021
5 Mins 153 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 69 09-11-2021
3 Mins 137 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 70 09-11-2021
4 Mins 141 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 71 09-11-2021
4 Mins 149 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 72 09-11-2021
4 Mins 154 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 73 09-11-2021
4 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 74 09-11-2021
4 Mins 147 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 75 09-11-2021
4 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 76 09-11-2021
4 Mins 144 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 77 09-11-2021
5 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 78 09-11-2021
5 Mins 147 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 79 09-11-2021
4 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 80 09-11-2021
5 Mins 137 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 81 09-11-2021
4 Mins 132 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 82 09-11-2021
6 Mins 135 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 83 09-11-2021
6 Mins 144 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 84 09-11-2021
4 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 85 09-11-2021
5 Mins 126 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 86 09-11-2021
6 Mins 127 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 87 09-11-2021
5 Mins 128 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 88 09-11-2021
5 Mins 135 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 89 09-11-2021
7 Mins 138 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 90 09-11-2021
5 Mins 134 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 91 09-11-2021
4 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 92 09-11-2021
6 Mins 137 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 93 09-11-2021
6 Mins 136 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 94 09-11-2021
7 Mins 122 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 95 09-11-2021
5 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 96 09-11-2021
6 Mins 126 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 97 09-11-2021
7 Mins 129 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 98 09-11-2021
4 Mins 121 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 99 09-11-2021
5 Mins 120 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 100 09-11-2021
4 Mins 128 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 101 09-11-2021
6 Mins 138 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 102 09-11-2021
5 Mins 139 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 103 09-11-2021
5 Mins 139 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 104 09-11-2021
5 Mins 138 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 105 09-11-2021
6 Mins 126 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 106 09-11-2021
4 Mins 125 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 107 09-11-2021
5 Mins 127 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 108 09-11-2021
5 Mins 123 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 109 09-11-2021
5 Mins 136 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 110 09-11-2021
6 Mins 130 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 111 09-11-2021
6 Mins 124 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 112 09-11-2021
6 Mins 121 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 113 09-11-2021
7 Mins 127 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 114 09-11-2021
5 Mins 125 படித்தவர்கள் 2 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 115 09-11-2021
5 Mins 132 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 116 09-11-2021
6 Mins 143 படித்தவர்கள் 4 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 117 09-11-2021
5 Mins 130 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 118 09-11-2021
6 Mins 133 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 119 09-11-2021
5 Mins 128 படித்தவர்கள் 0 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 120 09-11-2021
5 Mins 130 படித்தவர்கள் 3 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 121 09-11-2021
5 Mins 170 படித்தவர்கள் 5 விவாதங்கள்
அத்தியாயம் 122 09-11-2021
5 Mins 311 படித்தவர்கள் 7 விவாதங்கள்

இதே போன்ற தொடர்கள்